TAX ALERT 30/2020 – ULGA NA ZŁE DŁUGI W VAT- WYROK TSUE W POLSKIEJ SPRAWIE

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym (tj. 15 października 2020 r.) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie dotyczącej zgodności przepisów polskiej ustawy VAT w zakresie tzw. ulgi na złe długi z regulacjami unijnymi (C-335/19).

W rozpatrywanej sprawie polska spółka z o.o. prowadząca działalność w zakresie doradztwa podatkowego świadczyła usługi na rzecz polskich podatników VAT, opodatkowane VAT w Polsce. Jeden z kontrahentów spółki w momencie świadczenia przez nią usług na jego rzecz był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego ani w trakcie likwidacji. Przy czym kontrahent ten w okresie 150 dni od upływu terminu zapłaty (tj. w okresie ówcześnie obowiązującym jako okres, po którym można skorzystać z tzw. ulgi na złe długi) został postawiony w stan likwidacji, pozostając jednocześnie zarejestrowanym jako podatnik VAT.

Wierzytelność z tytułu wyświadczonych przez spółkę na rzecz kontrahenta usług nie została uregulowana ani zbyta w jakiejkolwiek formie przed upływem dwuletniego okresu następującego po dacie wystawienia faktury dokumentującej ww. usługi. W związku z powyższym spółka zwróciła się do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w celu ustalenia, czy pomimo postawienia jej kontrahenta w stan likwidacji po wyświadczeniu usług mogła ona skorzystać, z uwagi na spełnienie pozostałych przesłanek określonych w art. 89a ustawy o VAT, z obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego wykazanych na przedmiotowej fakturze.

Ponadto spółka wniosła również o wydanie trzech innych interpretacji podatkowych dotyczących zgodności przesłanek określonych w art. 89a ustawy VAT w różnych okolicznościach faktycznych, w których przepis ten może znaleźć zastosowanie. W wydanych dla spółki interpretacjach Minister Finansów odmówił spółce takiego prawa, uznając, iż dyrektywa VAT upoważnia państwa członkowskie do ustanowienia dodatkowych warunków, na których podatnik może obniżyć VAT z tytułu niezapłaconych faktur. Z rozstrzygnięciem organu podatkowego spółka się nie zgodziła i zaskarżyła otrzymane interpretacje do sądu administracyjnego, który połączył je w jedną sprawę.

W przedmiotowym wyroku, wydanym w związku z pytaniami przedstawionymi przez Naczelny Sąd Administracyjny, przed którym sprawa ta ostatecznie zawisła, TSUE stwierdził, iż:

  • artykuł 90 dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisom krajowym, które uzależniają obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem od wartości dodanej (VAT) od warunku, by w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej mającej na celu skorzystanie z tego obniżenia dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, zaś wierzyciel był w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej nadal zarejestrowany jako podatnik VAT.

TSUE zakwestionował zatem zgodność art. 89a ustawy VAT z dyrektywą VAT w zakresie, w jakim uzależnia on prawo podatnika do skorygowania in minus podstawy opodatkowania i VAT należnego z tytułu nieuregulowanych wierzytelności od statusu dłużnika oraz od statusu VAT podatnika (wierzyciela) w określonych momentach, wskazanych w tym przepisie.

Wskazany wyrok może być przyczynkiem do ponownego zweryfikowania przez Państwa nieuregulowanych przez kontrahentów wierzytelności pod katem możliwości skorzystania z tzw. ulgi na złe długi w VAT w kształcie nakreślonym przez ww. wyrok TSUE.

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08

Aneta Gniewkiewicz
Doradca podatkowy
aneta.gniewkiewicz@ptpodatki.pl
(22) 205 22 18

Justyna Pułka
Doradca podatkowy
justyna.pulka@ptpodatki.pl
(22) 205 22 24