PRZEDSIĘBIORCY NIE ZAPŁACĄ PODATKU OD UMORZENIA ŚRODKÓW PRZYZNANYCH NA PODSTAWIE TARCZY FINANSOWEJ PRF 1.0

29 czerwca 2021 r. Prezes Rady Ministrów potwierdził, że podmioty, którym PFR umorzy subwencje przyznane w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 (Tarczy Finansowej PFR dla Firm i Pracowników) nie będą zobowiązane do zapłaty podatku dochodowego z tego tytułu. Jednocześnie należy wskazać, że problem konieczności zapłaty podatku od umorzonej wartości subwencji może dotyczyć bardzo dużej grupy podatników, zgodnie z informacjami udostępnianymi przez PFR z Tarczy Finansowej 1.0 skorzystało około 348 tyś podmiotów z sektora MŚP, a kwota wypłaconych świadczeń przekroczyła 60 mld zł.

Zwolnienie z opodatkowania przychodu z tytułu umorzonych subwencji

Przypominamy, że już pod koniec kwietnia w aktualizacji Programu Konwergencji na 2021 r. (dokument sporządzany corocznie przez Ministerstwo Finansów na podstawie, którego Rada Ecofin wydaje następnie zalecenia dla polityk gospodarczych państw członkowskich, które należy uwzględniać przy projektowaniu budżetów na kolejny rok) Ministerstwo wskazało na planowane zwolnienie od podatków dochodowych umorzonych subwencji z PFR. Od tego czasu trwa oczekiwanie na akt prawny statuujący zwolnienie w niniejszym zakresie. Oczekujemy, iż zwolnienie to zostanie wprowadzone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów, choć nie można wykluczyć rozwiązań na poziomie ustawowym.

Należy podkreślić, że, co do zasady umorzenie subwencji finansowych powinno być rozpoznane przez podatników jako ich przychód zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy CIT oraz odpowiednio art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy PIT, ale dopiero w momencie wydania przez PFR decyzji o umorzeniu, bowiem wówczas podatnik będzie miał wiedzę o rzeczywistej wysokości świadczenia, które podlega zwrotowi oraz wartości bezzwrotnej subwencji, która stanowi dla beneficjentów definitywne przysporzenie majątkowe.

Oznacza to, iż jeżeli do 20 lipca br. (PFR rozpoczął wydawanie decyzji umorzeniowych od 1 czerwca 2021 r., a zgodnie zasadami ogólnymi zaliczkę na CIT i PIT podatnicy powinni zapłacić do 20. dnia miesiąca następującego po zakończonym okresie rozliczeniowym) omawiane zwolnienie nie wejdzie w życie część podatników będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu z tytułu umorzenia subwencji i zapłaty zaliczki na podatek dochodowy z uwzględnieniem tej kwoty.

Koszty uzyskania przychodów

Dodatkowym zagadnieniem, które powinno zostać uregulowane jest kwestia konieczności dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów na skutek zastosowania zwolnienia z opodatkowania dla umorzonej części lub całości subwencji. Beneficjenci pomocy mogą mieć bowiem wątpliwość czy wydatki sfinansowane z przyznanych świadczeń (np. wynagrodzenie pracowników, etc.), mimo zastosowania zwolnienia, nadal posiadają status kosztów uzyskania przychodów i nie jest w tym zakresie wymagana korekta. Wydaje się, że analogicznie jak w przypadku umorzenia mikropożyczek dla mikroprzedsiębiorców, w przypadku umorzenia subwencji nie będzie obowiązku dokonania korekty, jednakże z ostatecznym potwierdzeniem należy poczekać do momentu wprowadzenia odpowiednich rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie.

Na bieżąco monitorujemy działania Ministerstwa Finansów w powyższym zakresie i będziemy informować o proponowanym kształcie rozwiązań.

W sytuacji jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem naszego wpisu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
22 205 22 22

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418