TAX ALERT 1/2017 – ZMIANY W OTOCZENIU PRAWNYM PRZEDSIĘBIORCÓW

Uprzejmie informujemy, iż 30 grudnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców [dalej: Nowelizacja]. Wprowadza ona od 1 stycznia 2017 r. liczne zmiany w szeregu ustaw, w szczególności Kodeksie cywilnym, Kodeksie spółek handlowych, Kodeksie pracy, Prawie budowlanym czy ustawie o swobodzie działalności gospodarczej [SDG], a z obszaru podatków w Ordynacji podatkowej [OP], ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej [KAS] i przepisach wprowadzających ustawę o KAS.

Do najważniejszych zmian wynikających z Nowelizacji należy zaliczyć:

  • wprowadzenie do OP instytucji objaśnień podatkowych, które będą wydawane przez ministra właściwego ds. finansów publicznych i – podobnie jak interpretacje ogólne – służyć mają zapewnieniu jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez podległe mu organy. Objaśnienia będą zamieszczane na stronach BIP a zastosowanie się do nich przez podatnika zapewniać ma ochronę porównywalną z tą wynikającą z interpretacji;
  • wprowadzenie do OP pojęcia utrwalonej praktyki interpretacyjnej ministra właściwego ds. finansów publicznych, przez którą rozumie się wyjaśnienia zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, dominujące w interpretacjach indywidualnych, wydawanych w takich samych stanach faktycznych lub w odniesieniu do takich samych zdarzeń przyszłych oraz w takim samym stanie prawnym, wydanych w trakcie danego okresu rozliczeniowego oraz w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem tego okresu. Utrwaloną praktykę interpretacyjną kształtować też mają wydawane przez ministra interpretacje ogólne oraz objaśnienia podatkowe. Zastosowanie się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej również zapewniać ma podatnikom ochronę;
  • wprowadzenie do OP zakazu wszczynania postępowań podatkowych w przypadkach, w których w wyniku ponownej kontroli podatkowej rozliczeń w podatku od towarów i usług [VAT] za ten sam okres rozliczeniowy organ stwierdzi nieprawidłowości w zakresie stosowania przez podatnika stawek VAT innych niż stawka podstawowa, a wcześniejsze kontrole przeprowadzone za ten okres nie ujawniły takiej nieprawidłowości. Zakaz ma charakter generalny, co oznacza, że przewidziane zostały od niego także wyjątki;
  • wprowadzenie do ustawy o SDG ogólnego zakazu przeprowadzania kontroli w przedmiocie i za okres, który był już uprzednio kontrolowany przez ten sam organ. Podobnie jak wyżej wymieniony, zakaz ten doznaje licznych wyjątków, m.in. gdy po zakończeniu kontroli wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody nieznane organowi kontroli w chwili przeprowadzenia kontroli, w tym wskazujące na wystąpienie nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o VAT.

W razie pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT
Maciej Grochulski
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08

Aneta Gniewkiewicz
aneta.gniewkiewicz@ptpodatki.pl 
(22) 205 22 18