TAX ALERT 12/2018 – NOWE ZASADY WYDAWANIA INTERPELACJI – PROJEKT NOWELIZACJI

10 kwietnia 2018 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji
Ordynacji Podatkowej.

Projektowane przepisy przewidują wymóg składania wspólnego wniosku o wydanie interpretacji
(wniosek grupowy) w przypadku zdarzeń dotyczących powiązanych podmiotów (obecnie złożenie
wspólnego wniosku jest możliwe, ale nie jest obowiązkowe). Wniosek grupowy powinien zawierać
dodatkowe informacje, które obecnie nie muszą być ujawniane we wniosku o wydanie interpretacji
indywidualnej, takie jak m. in.:

– wskazanie uzyskanych i oczekiwanych korzyści, w tym korzyści podatkowych,
– wskazanie wartości przedsiębiorstwa i innych aktywów objętych wnioskiem,
– wskazanie czy transakcje lub inne czynności opisane we wniosku były, są lub będą
dokonywane wyłącznie z podmiotem powiązanym, czy również z innymi podmiotami.

Wydłuży się także termin na wydanie interpretacji objętej wnioskiem grupowym – z 3 do 6 miesięcy.

Podatnicy, którzy przed wejściem w życie nowelizacji otrzymali interpretacje, które w nowym stanie
prawnym byłyby objęte wnioskiem grupowym, będą zobowiązani do dostarczenia Dyrektorowi
Krajowej Informacji Skarbowej dodatkowych informacji wymaganych dla wniosku grupowego w ciągu
6 miesięcy od wejścia nowelizacji w życie.

Jeżeli podatnik nie dostarczy Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej dodatkowych informacji
w ciągu 6 miesięcy od wejścia nowelizacji w życie, uzyskane przez niego interpretacje indywidualne
wygasną ze skutkiem na dzień wejścia w życie nowelizacji. Oznacza to, że podatnicy, którzy posiadają
obecnie interpretacje indywidualne mogą utracić płynącą z nich ochronę (może to dotyczyć nawet
interpretacji wydanych wiele lat przed wejściem w życie nowelizacji).

Nowelizacja znajduje się obecnie na etapie konsultacji społecznych i nie została jeszcze wniesiona
do Sejmu. W związku z powyższym, będziemy monitorować ewentualne zmiany, które mogą pojawić
się w projekcie.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Adam Hellwig
adam.hellwig@ptpodatki.pl
(32) 732 33 43

Piotr Korszla
piotr.korszla@ptpodatki.pl
(22) 205 22 07