TAX ALERT 8/2017 – PRZEDAWNIENIE DLA ORZEKANIA O WYSOKOŚCI STRATY PODATKOWEJ – PYTANIE PRAWNE DO SKŁADU 7 SĘDZIÓW NSA

Uprzejmie informujemy, że 17 maja 2017 r., Naczelny Sąd Administracyjny [dalej: NSA] przedstawił składowi 7 sędziów NSA zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, o treści: „Czy w świetle art. 24 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2005 r., dopuszczalne jest prowadzenie postępowania podatkowego i orzekanie o wysokości straty w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy, w którym została ona poniesiona, w sytuacji gdy upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatkowego za ten rok” (sygn. akt: II FSK 925/15).

Powyższe pytanie zostało sformułowane w stanie faktycznym, w którym podatnik kwestionował decyzję określającą wysokość straty podatkowej za 2007 r., podnosząc m.in. zarzut przedawnienia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie [dalej: WSA], odnosząc się do ww. zarzutu, podkreślił, że strata, nie będąc zobowiązaniem podatkowym, nie podlega przedawnieniu na zasadach wskazanych w art. 70 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa [t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.; dalej: Ordynacja podatkowa]. W konsekwencji, zdaniem WSA, organy podatkowe mogą prowadzić postępowanie dotyczące straty tak długo, jak długo możliwa jest weryfikacja deklaracji za rok podatkowy, w którym strata została odliczona. W praktyce, przyjęte przez WSA (jak również pojawiające się w orzecznictwie oraz w praktyce organów podatkowych) stanowisko prowadzi do sytuacji, w której wysokość straty podatkowej może być kwestionowana nawet w ciągu 11 lat po jej poniesieniu.

Możliwość określenia wysokości straty po upływie terminu, w którym przedawniłoby się hipotetyczne zobowiązanie dodatkowe za rok poniesienia straty, ciągle budzi wątpliwości w orzecznictwie i w praktyce organów podatkowych (wątpliwości tych nie rozstrzygnęła bezpośrednio uchwała Izby Finansowej NSA z 29 września 2014 r., sygn. akt: II FPS 4/13). Z tego względu, stanowisko składu 7 sędziów w sprawie przedstawionego zagadnienia prawnego będzie miało szczególne znaczenie, gdyż przyczyni się do wyeliminowania kontrowersji i niepewności prawnej w ww. zakresie.

Będziemy monitorować dalsze postępowanie w opisanej sprawie.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Andrzej Paczuski
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 06

Anna Stępień
anna.stepien@ptpodatki.pl
(22) 205 22 26