TAX ALERT

TAX ALERT 23/2021 – SILOSY SPEŁNIAJĄCE DEFINICJĘ BUDYNKU SĄ OPODATKOWANE JAK BUDYNKI, JEŻELI ICH CECHĄ WYRÓŻNIAJĄCĄ JEST POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

Szanowni Państwo, 29 września 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę o treści: "Obiekt budowlany, będący budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) w związku z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 63, poz. 613 ze zm.), może być dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości uznany za budynek w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli spełnia kryteria bycia budynkiem wymienione w tym...

czytaj dalej

TAX ALERT – 22/2021 – ZWOLNIENIE Z VAT USŁUG ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI

Szanowni Państwo,w interpretacji ogólnej z 2 września 2021 r. (sygn. PT6.8101.2.2021) [dalej: Interpretacja] Minister Finansów wypowiedział się w kwestii zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług [dalej: VAT] do usług zarządzania zagranicznymi funduszami inwestycyjnymi. Tytułem przypomnienia należy wskazać, iż zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a) i b) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług [t.j. Dz. U. z 2021 r. Poz. 685 ze zm.; dalej: ustawa VAT] ze zwolnienia z VAT korzystają usługi zarządzania: a) funduszami inwestycyjnymi, alternatywnymi funduszami...

czytaj dalej

TAX ALERT 21/2021 – PAKIET SLIM VAT 2

Szanowni Państwo, 19 sierpnia 2021 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe [dalej: Ustawa] wprowadzającą regulacje składające się na tzw. pakiet SLIM VAT 2. Ustawa do dzisiaj, tj. 25 sierpnia 2021 r. nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw. Większość zmian wprowadzonych Ustawą wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 roku. Natomiast przepisy dotyczące rozliczania VAT należnego z tytułu importu towarów w JPK_V7 oraz wykazywania VAT naliczonego m. in. z tytułu WNT oraz importu usług, w tym...

czytaj dalej

TAX ALERT 20/2021 – BEZPOŚREDNI NADZÓR NAD PERSONELEM JAKO WARUNEK WYKREOWANIA STAŁEGO MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (SMPDG) W VAT

Szanowni Państwo, 29 lipca 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał wyrok istotny z punktu widzenia zarówno podmiotów zagranicznych prowadzących sprzedaż na terytorium Polski, jak podmiotów krajowych świadczących usługi na rzecz takich podmiotów, a próbujących ustalić, czy podmiot zagraniczny posiada na terytorium kraju SMPDG. A co za tym idzie, czy usługa podlega, czy też nie VAT w Polsce. Generalnie, o SMPDG można mówić w przypadku, gdy podmiot posiada na terytorium danego kraju miejsce (inne niż miejsce siedziby) charakteryzujące się: (i) wystarczającą stałością (tj. podmiot ma...

czytaj dalej

TAX ALERT 19/2021 – KASY ON-LINE W KOLEJNYCH BRANŻACH OD 1 LIPCA 2021 R.

Uprzejmie informujemy, że dzisiaj (tj. 1 lipca 2021 r.) kolejne grupy przedsiębiorców dokonujące sprzedaży na rzecz konsumentów są zobligowane do rejestrowania obrotu za pomocą kas fiskalnych on-line. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z 10 czerwca 2020 roku w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących posiadających elektroniczny lub papierowy zapis kopii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1059). Od 1 lipca 2021 r. do stosowania kas on-line są zobowiązani przedsiębiorcy świadczący następujące usługi:...

czytaj dalej

TAX ALERT 18/2021 – ZMIANY W E-COMMERCE

Uprzejmie informujemy, że od dzisiaj (1 lipca 2021 r.) zaczynają obowiązywać regulacje w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) dotyczące rynku e-commerce. 28 czerwca w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Poz. 1163) implementująca przepisy unijne w tym zakresie. Zmianie uległo także rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, tj. dotyczące JPK_V7 (Dz.U. z 30 czerwca 2021 r. Poz. 1179),...

czytaj dalej

TAX ALERT 17/2021 – TERMIN ZAKOŃCZENIA REJESTRACJI W CENTRALNYM REJESTRZE PODMIOTÓW AKCYZOWYCH (CRPA)

Uprzejmie informujemy, iż dnia 25 czerwca 2021 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (MF) został zamieszczony Komunikat dotyczący wydłużenia terminu na dokonanie rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA). Zgodnie z zamieszczonym Komunikatem, rozpoczęcie procedury rejestracji w CRPA do 30 czerwca 2021 r. będzie uznawane za dochowanie wyznaczonego terminu na dokonanie rejestracji, pod warunkiem zakończenia procesu rejestracji i zarejestrowania podmiotu w CRPA do 31 sierpnia 2021 r., chyba że uchybienie terminowi nastąpi z przyczyn leżących po stronie organu. Jak...

czytaj dalej

TAX ALERT 16/2021 – UCHWAŁA NSA – SĄD ADMINISTRACYJNY MOŻE OCENIAĆ SPEŁNIENIE PRZESŁANEK ZAWIESZENIA BIEGU TERMINU PRZEDAWNIENIA Z UWAGI NA TOCZĄCE SIĘ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE KARNEJ SKARBOWEJ

24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę o sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sąd administracyjny może oceniać spełnienie przesłanek zawieszenia biegu terminu przedawnienia z uwagi na toczące się postępowanie w sprawie karnej skarbowej. Treść uchwały ma niebagatelne znaczenie w sporach dotyczących zobowiązań podatkowych, których termin przedawnienia nominalnie upłynął, lecz uległ zawieszeniu ze względu na poinformowanie podatnika o toczącym się postępowaniu w sprawie karnej skarbowej. W praktyce, postępowania karne skarbowe wielokrotnie były wszczynane jedynie w celu...

czytaj dalej

TAX ALERT 15/2021 – PUBLIKACJA SENTENCJI WYROKU W SPRAWIE C-895/19 – ODLICZENIE VAT NALICZONEGO Z TYTUŁU WNT WRAZ Z WYKAZANIEM VAT NALEŻNYM

Jak informowaliśmy w Tax Alercie nr 8/2021, 18 marca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie dotyczącej zgodności przepisów polskiej ustawy VAT z regulacjami unijnymi w zakresie uzależnienia skorzystania z prawa do odliczenia VAT naliczonego z tytułu WNT w tym samym okresie, w którym podatek ten jest należny, od wykazania VAT należnego w deklaracji podatkowej złożonej w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca powstania obowiązku podatkowego. W dniu dzisiejszym (10 maja 2021 r.) sentencja przedmiotowego wyroku została opublikowana w Dzienniku Urzędowym...

czytaj dalej

TAX ALERT 14/2021 – OFICJALNE OBJAŚNIENIA W SPRAWIE SLIM VAT

W nawiązaniu i uzupełnieniu do naszego alertu nr 34/2020, w którym informowaliśmy o zmianach wchodzących w życie od 1 stycznia 2021 r. związanych m.in. z pakietem SLIM VAT, pragniemy poinformować, że z datą 23 kwietnia br. ukazały się oficjalne objaśnienia podatkowe Ministra ds. Finansów w zakresie pakietu rozwiązań „Slim VAT” oraz wybranych rozwiązań doprecyzowujących niektóre konstrukcje VAT wprowadzonych ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2419). Objaśnienia liczą blisko 60 stron i są dostępne pod...

czytaj dalej