TAX ALERT 5/2024 – JESZCZE TYLKO DO 4 KWIETNIA BR. MOŻLIWE BĘDZIE WZRUSZENIE KAR NAŁOŻONYCH PRZEZ PREZESA URE ZA NIEUMORZENIE ŚWIADECTW POCHODZENIA ENERGII

Uprzejmie informujemy, iż 4 kwietnia br. upływa termin na wystąpienie z wnioskiem o wznowienie postępowań administracyjnych oraz sądowych, w których Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) nałożył na przedsiębiorców kary pieniężne (za okres do 2016 r.) z tytułu niewypełnienia obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia energii (w tym jej pochodzenia z procesu kogeneracji) lub brak uregulowania opłaty zastępczej do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Możliwość wystąpienia z takim wnioskiem to efekt postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 11 stycznia 2024 r. (sygn. akt C-220/23), który za niezgodne z prawem UE uznał kary nałożone na przedsiębiorców do 2016 r. za brak realizacji ww. obowiązków. 

Jak bowiem uznał TUSE, Polska nie spełniła wymaganego obowiązku uzyskania notyfikacji Komisji Europejskiej (KE) dla wprowadzonego systemu świadectw pochodzenia energii. Zdaniem KE system ten stanowi pomoc wchodzącą w zakres zastosowania art. 108 ust. 3 TFUE, a władze polskie dokonały zgłoszenia tego systemu dopiero w 2013 r. (ponieważ zakładały, że taki system nie powinien zostać uznany za pomoc państwa objęty notyfikacją KE). Decyzją końcową z 2 sierpnia 2016 r. KE uznała ten system za zgodny z rynkiem wewnętrznym UE, poddając jednoczesnej krytyce jego przedwczesne wprowadzenie w życie.

Mając powyższe na względzie TSUE uznał, że prawo UE stoi na przeszkodzie wymierzeniu przedsiębiorstwu kary pieniężnej za naruszenie ww. obowiązku przed wydaniem przez KE decyzji końcowej (stwierdzającej zgodność tej pomocy z rynkiem wewnętrznym UE), jeżeli dane naruszenie nastąpiło w okresie poprzedzającym wydanie tej decyzji.

W konsekwencji, od strony praktycznej, do dnia 4 kwietnia br. (i) przedsiębiorcy ukarani przez Prezesa URE taką karą pieniężną, którzy nie złożyli odwołania na etapie postępowania administracyjnego, mogą wystąpić z wnioskiem o wznowienia postępowania w trybie właściwym dla postępowania administracyjnego, (ii) jeśli natomiast odwołanie zostało złożone przez przedsiębiorcę, lecz zostało uznane przez polski sąd za niezasadne, może on złożyć wniosek o wznowienie takiego postępowania sądowego. Ponadto przedsiębiorcy, którzy uiścili w tym okresie opłaty zastępcze do NFOŚiGW, mogą starać się o ich zwrot.

***

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu.

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08

Mateusz Śliwiński
Menedżer
mateusz.sliwinski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 29

Sylwia Wiśniewska
Konsultant
sylwia.wisniewska@ptpodatki.pl
(22) 205 22 34