BEZPIECZNA I SPÓJNA POLITYKA FINANSOWANIA W GRUPIE

BEZPIECZNA I SPÓJNA POLITYKA

FINANSOWANIA W GRUPIE

Finansowanie podmiotów powiązanych to jedno z podstawowych zagadnień występujących w praktyce działalności i zarządzania przepływami w grupie podmiotów powiązanych. Jest ono istotne zarówno z perspektywy biznesowej (jakimi środkami i w jakiej formie wspierać finansowo spółki powiązane), jak i podatkowej (przede wszystkim z uwagi na wymóg zachowania rynkowości takich transakcji).

Kluczowe problemy z jakimi mierzą się podatnicy w kontekście finansowania podmiotów powiązanych to przede wszystkim ustalenie odpowiedniej struktury finansowania (kapitał vs dług) oraz warunków transakcji, które będą zgodne z zasadą ceny rynkowej. Wątpliwości rodzą także inne transakcje finansowe wspierające działalność spółek powiązanych, takie jak udzielanie wewnątrzgrupowych poręczeń czy transakcje zabezpieczające (np. walutowe).

Źródłem niepewności są dodatkowo dynamiczne zmiany otoczenia rynkowego (m.in. wahania stóp procentowych na rynkach finansowych czy zmiany kursów walutowych), a także fakt, że ceny transferowe nadal pozostają obszarem, który podlega szczególnemu nadzorowi ze strony organów podatkowych, które upatrują w tym zagadnieniu źródła erozji bazy podatkowej. Jednocześnie poglądy organów skarbowych oraz praktyka rynkowa ewoluują wraz z wypracowywaniem na gruncie międzynarodowym (Wytyczne OECD) sposobu rozumienia zasady ceny rynkowej w kontekście transakcji finansowych, co wpływa na konieczność uwzględnienia ich w prowadzonej działalności gospodarczej w celu zabezpieczenia ryzyka podatkowego.

Nasza oferta :

Wdrażanie bezpiecznych i spójnych modeli finansowania to nasza specjalność. Z sukcesem pomogliśmy już wielu naszym klientom. Nasi eksperci mogą przygotować w krótkim czasie, jasną i przejrzystą politykę cen transferowych dla transakcji finansowych, w szczególności w zakresie udzielenia wewnątrzgrupowego finansowania, poręczeń i innych form zabezpieczenia zobowiązań i ryzyk finansowych spółek z Grupy.

Z naszej strony oferujemy:

  • opracowanie polityki cen transferowych w zakresie transakcji finansowych występujących w ramach przedsiębiorstwa (finansowanie: kapitał, pożyczki <obrotowe, inwestycyjne>, cash pooling lub inne formy finansowania; poręczenia; transakcje zabezpieczające ryzyka);
  • asysta we wdrożeniu nowej polityki cen transferowych, w ramach której wesprzemy w ustaleniu najlepszego momentu wdrożenia, skutków podatkowych dla przeszłych i przyszłych okresów rozliczeniowych, wskażemy argumenty ograniczające ryzyko sporu na tym tle z organami podatkowymi <defence file>);
  • zautomatyzowanie ustalania rynkowych warunków transakcji (pożyczki, poręczenia) w oparciu o wdrożone polityki cen transferowych dla transakcji finansowych.

Przebieg procesu tworzenia i implementacji polityki cen transferowych dla pożyczek wewnątrzgrupowych

  1. Mapowanie struktury przepływów finansowych w ramach grupy podmiotów powiązanych i jej porządkowanie pod kątem wdrożenia spójnego systemu finansowania wewnątrzgrupowego (mechanizmy centralizacji nadwyżek środków pieniężnych w ramach grupy oraz uzupełniania niedoborów; dobór instrumentów finansowania podmiotów powiązanych <m.in. pożyczki obrotowe, rewolwingowe, inwestycyjne, cash pooling>). Efektem prac na tym etapie jest zbudowanie spójnego systemu obiegu środków pieniężnych w ramach grupy podmiotów powiązanych.
  2. Ustalenie podejścia do wyceny wartości kosztów finansowania dla spółek z grupy, w tym ocena wiarygodności kredytowej pożyczkobiorców, badanie źródeł finansowania grupy i kosztów z tym związanych lub badanie warunków rynkowych dla finansowań udzielanych na rynku. Efektem prac na tym etapie jest określenie zasad ustalania warunków transakcji wewnątrzgrupowych dla określonych rodzajów transakcji finansowych i ich spisanie w formie wewnętrznej polityki cen transferowych.
  3. Wsparcie w implementacji nowej polityki cen transferowych poprzez ustalenie nowych warunków dla transakcji finansowych zawartych na moment wdrożenia polityki oraz stałe wsparcie w określaniu rynkowych parametrów nowo udzielanych finansowań wewnątrzgrupowych. Efektem prac będzie wdrożona polityka cen transferowych.
  4. Stałe monitorowanie kluczowych parametrów rynkowych oraz wewnętrznych, których zmiana powoduje konieczność dostosowania warunków transakcji kontrolowanych do warunków rynkowych (m.in. zmiana wiarygodności kredytowej podmiotu finansowanego czy grupy). Efektem prac będzie okresowa aktualizacja polityki udzielania finansowania wewnątrzgrupowego zgodna z zasadą ceny rynkowej.
Jeżeli jesteś zainteresowana/y rozmową na temat możliwości wdrożenia polityki cen transferowych w obszarze transakcji finansowych w przedsiębiorstwie, skontaktuj się z nami.

Umów się na 30 minutowe bezpłatne spotkanie bezpośrednio z naszymi ekspertami lub klikając: 

TOMASZ JANKOWSKI

tomasz.jankowski@ptopodatki.pl

+48 505 465 553

ANNA JAWORSKA

anna.jaworska@ptopodatki.pl

+48 512 362 127