PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • ustalenia czy wydatki na parkingi, drogi dojazdowe, ogrodzenia, rozbudowę instalacji i relokację dotychczasowych procesów produkcyjnych stanowią koszty kwalifikowane powiększające pulę zwolnienia z CIT;
 • obowiązków związanych z rozliczaniem opłaty od napojów alkoholowych w tzw. małych formatach (opakowania o ilości napoju do 300 ml) przez podmiot będący jednocześnie hurtownikiem oraz detalistą.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenie dotyczące:

 • kwestii oceny czy koszty związane z umową leasingu finansowego, jakimi są podatki oraz opłaty dodatkowe, na podstawie art. 29a ust. 1 w zw. z ust. 6 ustawy VAT;
 • ustalenia płatnika z tytułu świadczeń wypłacanych w ramach akcji promocyjnych;
 • kwestii ustalenia czy wydatki poniesione na rzecz dalszego podwykonawcy w związku z odpowiedzialnością solidarną spółki (generalnego wykonawcy) z podwykonawcą stanowią koszt uzyskania przychodu;
 • brak możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodu w świetle art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy CIT w sytuacji wystawienia weksla własnego;
 • prawa do odliczenia VAT w części wyłącznie w oparciu o współczynnik VAT, o którym mowa w art. 90 ust. 3-4 ustawy VAT od wydatków inwestycyjnych ponoszonych przez muzeum;
 • rozliczania w VAT w przypadku sprzedaży wyrobów gotowych i form do produkcji tych wyrobów;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • ustalenia czy wydatek na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki), zaciągniętego na sfinansowanie wydatków związanych z nieruchomością będącą przedmiotem odpłatnego zbycia, mieści się w pojęciu wydatków na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 ustawy PIT;
 • kwestii rozpoznania WNT w przypadku nabycia świadczenia kompleksowego, którego przedmiotem była dostawa urządzenia. Obowiązek wykazania WNT w deklaracji i informacji podsumowującej;
 • przesłanki posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce przez spółkę niemiecką w przypadku nawiązania współpracy z polską spółką zależną w zakresie usług logistycznych oraz miejsca opodatkowania usług logistycznych;
 • kwestii poboru podatku u źródła od odsetek spłacanych do banku na podstawie przejętej przez bank umowy pożyczki udzielonej spółce przez udziałowca;
 • ustalenia czy dokonywane przez spółkę korekty wynagrodzenia z tytułu nabycia usług wsparcia merytoryczno-administracyjnego, wynikające z przyjętego modelu rozliczeń stanowią korekty cen transferowych, o których mowa w art. 11e ustawy CIT;
 • opodatkowanie VAT wypłaconej kwoty support payment przeznaczonej na pokrycie całości lub części kosztów związanych z dostosowaniem hotelu do standardów danej marki oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 22_04_19_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553