PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo planowane zmiany w przepisach podatkowych oraz interpretację indywidualną wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • projektów rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych;
 • opodatkowania VAT czynności pomiędzy polskim oddziałem a centralą przedsiębiorstwa będącego członkiem zagranicznej grupy VAT oraz czynności między polskim oddziałem a innymi zagranicznymi oddziałami przedsiębiorstwa.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • braku podstaw do powiązania momentu poniesienia wydatków kwalifikowanych na środek trwały z momentem wpisania środka trwałego do ewidencji środków trwałych;
 • zastosowania art. 15e ust. 1 ustawy CIT do wspólnika spółek osobowych oraz kwestii stosowania art. 15e ust. 1 ustawy CIT odnośnie usług zarządzania finansami, zarządzania siecią i systemami informatycznymi oraz świadczenia usług przez komplementariusza;
 • interpretacji przepisu art. 16i ust. 5 ustawy CIT, zgodnie z którą nie wprowadza on zakazu dokonywania zmian stawek amortyzacji za lata wcześniejsze;
 • skutków podatkowych w VAT otrzymania rekompensaty od miasta na wyrównanie kosztów działalności w związku ze świadczeniem usług przewozowych w komunikacji miejskiej;
 • przesłanek zastosowania obniżonej stawki VAT przez gminę do udostępnianych przez nią obiektów sportowych;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie rzeczy będących przedmiotem darowizny na podstawie art. 38r ust. 1 ustawy CIT;
 • straty powstałej w wyniku dokonania utylizacji paliwa jako kosztu uzyskania przychodu;
 • niepodlegania opodatkowaniu VAT nieodpłatnego użyczenia pomieszczeń na rzecz podmiotów trzecich przez gminę;
 • braku możliwości zastosowania 5% stawki wynikającej z polsko-niemieckiej UPO w sytuacji, gdy wnioskodawca nie posiada certyfikatu rezydencji wspólników spółki niemieckiej (tylko niemieckiej spółki komandytowej);
 • korekty poziomu rentowności jako pozostającej poza zakresem opodatkowania VAT;
 • braku obowiązku poboru podatku u źródła w związku z płatnością zmiennej opłaty operacyjnej lub rocznej zmiennej opłaty operacyjnej oraz korekty zakładanego poziomu narzutu operacyjnego do wartości wskazanych w decyzji APA na zasadach opisanych w treści art. 11e ustawy CIT.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 22_05_16_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553