PRZEKRÓJ PODATKOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłaty za użytkowanie wieczyste w części przewyższającej opłatę dotychczasową – zasądzonej wyrokiem sądu okręgowego (wyrok NSA);

Zastosowanie art. 14 i art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. do transakcji dokonywanych w ramach PGK (wyrok WSA);

Możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wynagrodzenia wypłacanego prezesowi zarządu jednoosobowej spółki z o.o., będącego jednocześnie jej wspólnikiem (interpretacja indywidualna);

Ustalenie limitu, powyżej którego spółka powinna wyłączyć w danym roku podatkowym z kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego (interpretacja indywidualna);

Kwalifikacja podatkowa oraz moment zaliczenia do kosztów podatkowych poszczególnych wydatków ponoszonych przez spółkę deweloperską w ramach inwestycji budowlanej (interpretacja indywidualna).

VAT

Możliwość skorzystania z prawa do ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących przez Spółkę powstałą w wyniku podziału przez wydzielenie na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. (wyrok NSA);

Prawo do odliczenia VAT od wydatków na organizację przez instytucję kulturalną imprezy plenerowej w celu zaspokojenia potrzeb wspólnoty samorządowej (wyrok NSA);

Możliwość opodatkowania VAT usługi zarządzania procesem inwestycyjnym polegającej na realizacji lokalu mieszkalnego (wyrok WSA);

Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług związanych wyłącznie z komunikacją miejską przy uwzględnieniu możliwości bezpłatnego korzystania z transportu miejskiego przez określone grupy osób (interpretacja indywidualna);

Opodatkowanie VAT usługi dowozu przez szkoły dzieci z tych szkół na zajęcia poza szkołą (interpretacja indywidualna).

 

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_07_13_PT_Przekrój Podatkowy