PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo informację o nadchodzących zmianach oraz interpretację podatkową wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii, dotyczącymi:

 • sprawozdania o podatku dochodowym – nowego obowiązku dla dużych przedsiębiorców;
 • kwestii ryzyka opodatkowania VAT czynności przekazania przez osoby fizyczne pełniące funkcje prezesa i członka zarządu w spółce z o.o. udziałów w tej spółce do fundacji rodzinnej.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • wykładni art. 17 ust. 1 lit. a Dyrektywy Energetycznej (2003/96/WE);
 • kwestii opodatkowania podatkiem od nieruchomości budynków mieszkalnych przeznaczonych do najmu w ramach prowadzenia przez podatnika działalności gospodarczej;
 • kwestii oceny, czy art. 119zzh § 1 OP stanowi podstawę do nałożenia kary pieniężnej z tytułu niezachowania terminów do przekazywania informacji i zestawień, o których mowa w art. 119zp § 1 i 2 OP lub danych, o których mowa w art. 119zs § 2 OP;
 • skutków podatkowych w VAT wydania z tytułu likwidacji (rozwiązania) spółki jawnej wartości niematerialnych i prawnych na rzecz jej wspólnika;
 • kwestii stosowania art. 24b ust. 1 ustawy CIT w odniesieniu do przychodów z budynków uczelni;
 • zasad opodatkowania PIT przychodów inwestora będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej w zakresie inwestowania w ramach spółki cichej;
 • momentu powstania przychodu z tytułu opcji (usług) dodatkowych przy umowie pożyczki;
 • możliwości zaliczenia odsetek od kredytów (pożyczek) zaciągniętych na nabycie udziałów (akcji) do dwóch źródeł przychodów;
 • przesłanki zastosowania art. 6 pkt 1 ustawy VAT w przypadku wniesienia aportem składników majątkowych do spółki z o.o.;
 • przesłanki opodatkowania VAT składek uiszczanych przez bank na rzecz międzynarodowej organizacji zrzeszającej instytucje zajmujące się obrotem instrumentami pochodnymi z siedzibą w USA;
 • skutków podatkowych w VAT związanych z wypłatą tzw. dopłaty do wykupu dokonaną na rzecz leasingodawcy;
 • zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup paliwa zużytego na próbny rozruch instalacji kogeneracji;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • zasad opodatkowania VAT usług organizowania rejsów morskich, morskiego transportu osób, śródlądowego transportu osób oraz szkoleń w zakresie żeglarstwa klasycznego zgodnego z etykietą jachtową;
 • kwestii opodatkowania VAT czynności przeniesienia na wspólników udziałów we własności nieruchomości w ramach podziału majątku spółki między wspólników po otwarciu jej likwidacji;
 • kwestii, czy kwota stanowiąca saldo dodatnie, ustalona na podstawie rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej w danym miesiącu okresu rozliczeniowego, stanowi dla spółki koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy CIT;
 • kwestii, czy przychody z usług hotelarskich należy zaliczyć do wymienionych w art. 4a pkt 35 ustawy CIT przychodów z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze;
 • kwestii, czy wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów (akcji), niezależnie od trybu i sposobu umorzenia stanowi dochód z tytułu ukrytych zysków, w myśl art. 28m ust. 3 ustawy CIT;
 • kwestii, czy zakładanie lokat terminowych w bankach oraz osiąganie zysków z odsetek z takich lokat przez fundację rodzinną podlega zwolnieniu z art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy CIT;
 • ustalenia, czy spółka będzie uprawniona w myśl art. 18f ust. 1 pkt 1 ustawy CIT do zmniejszenia podstawy opodatkowania CIT o wartość przysługującej jej wobec kontrahenta wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego;
 • kwestii, czy zakupione towary, na których nanoszony jest nadruk, nie spełniają wymogów z art. 18eb ust. 2 ustawy CIT, gdyż nie można ich uznać za produkty wytworzone przez podatnika;
 • kwestii, czy skoro koszty usług doradczych odnoszą się do transakcji nabycia udziałów spółki z o.o. i powiązanej z nią spółki akcyjnej, to powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu z zysków kapitałowych;
 • kwestii oceny, czy przychody ze świadczenia usług hotelarskich oraz konferencyjnych stanowią przychody, o których mowa w art. 4a pkt 35 lit. b ustawy CIT;
 • kwestia uznania korekt rozliczeń za zdarzenie niepodlegające opodatkowaniu VAT.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 24_06_24_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085