PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego, dedykowanego podmiotom działających w sektorze usług finansowych.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności branży finansowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Skutki podatkowe w CIT otrzymania zwrotu przedmiotu depozytu nieprawidłowego rzeczy w postaci świadczenia zastępczego (Wyrok NSA);

Wydatek związany z zapłatą odstępnego z tytułu odstąpienia od warunkowej umowy sprzedaży a „koszty odpłatnego zbycia” udziałów na rzecz innego podmiotu (Wyrok NSA);

Koszty opłaty inicjalnej uiszczane przez bank na rzecz inicjatora sekurytyzacji a koszty bezpośrednie (Wyrok NSA);

Kwestia stosowania art. 15e ust. 1 u.p.d.o.p. w przypadku usług nabywanych przez spółki osobowe od swojego wspólnika – spółki akcyjnej oraz od innych spółek osobowych (Wyrok WSA);

Kwestia ujmowania dla celów CIT faktur korygujących dotyczących sprzedaży związanej z wydzielaną ZCP (Interpretacja indywidualna).

VAT

Prawo do odliczenia VAT od wydatków na najem lokali nieodpłatnie udostępnianych pracownikom, kontrahentom lub zleceniobiorcom (wyrok WSA);

Kwestia wyłączenia z podstawy opodatkowania VAT opłat interchange i systemowych pobieranych od spółki przez organizacje kartowe i następnie zwracanych spółce przez akceptantów (Interpretacja indywidualna).

 

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_10_31_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy