PONOWNE RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH TRANSGRANICZNYCH

Już tylko do 28 lutego 2021 r. wspomagający mają czas na retrospektywne zgłoszenie schematów podatkowych, w przypadku których pierwsza czynność miała miejsce w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. Wcześniej termin na zgłoszenie takich uzgodnień upłynął dla promotorów (31 grudnia 2020 r.)  oraz dla korzystających (31 stycznia 2021 r.).

Po co raportować ponownie?

Obowiązek raportowania schematów transgranicznych wynika z przepisów Dyrektywy 2018/822 (DAC6), która weszła w życie 25 czerwca 2018 r. Przepisy, na mocy których obowiązek ten został wprowadzony do polskiego porządku prawnego, obowiązują od 1 stycznia 2019 r. Wydaje się jednak, że implementacja przepisów z zakresu MDR na grunt polski była przedwczesna w stosunku do prac na forum UE, bowiem okazało się, że dane przekazywane do Szefa KAS przez polskich podatników były niepełne w stosunku do unijnej schemy. W konsekwencji, z dniem 1 lipca 2020 r. w odniesieniu do transgranicznych schematów wszystkie numery NSP nadane przez Szefa KAS (wydane przed tą datą w odniesieniu do uzgodnień raportowanych według „polskiej schemy”) stały się nieważne, a uczestnicy uzgodnień zostali zobligowani do ich ponownego zaraportowania (obowiązek taki został nałożony ustawą z dnia 28 maja 2020 r. (link) [dalej: Ustawa zmieniająca]).   

Kto i kiedy musi zaraportować?

Ustawa zmieniająca nałożyła obowiązek ponownego raportowania schematów transgranicznych zarówno przez promotorów i korzystających, jak i przez wspomagających. Początkowo przepisy przewidywały, że w przypadku promotorów, termin na ponowne zgłoszenie schematów transgranicznych upłynie z dniem 31 lipca 2020 r., w przypadku korzystających – 16 sierpnia 2020 r., natomiast w przypadku wspomagających – 31 sierpnia 2020 r. Z uwagi na stan epidemii związany z COVID-19, na mocy rozporządzenia Ministra Finansów (link) zostały one przesunięte i ostatecznie ustalono je na 31 grudnia 2020 r. – dla promotorów, 31 stycznia 2021 r. – dla korzystających oraz na 28 lutego 2021 r. – dla wspomagających.

Co w tym kontekście istotne, w przypadku korzystających, obowiązek ponownego raportowania dotyczy nie tylko zgłoszenia pierwotnego tj. MDR-1, ale także tzw. informacji o zastosowaniu schematu podatkowego tj. MDR-3. Wynika to z faktu, iż przepis art. 13 ust. 2 Ustawy zmieniającej, oprócz odwołania do obowiązku korzystającego do złożenia zgłoszenia MDR-1, odnosi się również do sytuacji, o której mowa w art. 86j § 2 i § 3 Ordynacji podatkowej tj. przypadku, gdy schemat podatkowy nie posiada NSP oraz gdy korzystający otrzymał dane dotyczące schematu podatkowego od promotora, jednak odbiegają one od stanu faktycznego. W konsekwencji, jakkolwiek nie wynika to bezpośrednio z przepisów Ustawy zmieniającej (istniejące w przepisach odesłania pozostawiają pole do sprzecznych interpretacji), obowiązek ponownego raportowania w terminie do 31 stycznia 2021 r., mógł dotyczyć również zgłoszeń MDR-3. Takie stanowisko prezentowało Ministerstwo Finansów, które w odpowiedzi na zapytanie prasowe wskazało, iż takie raportowanie powinno mieć miejsce do końca stycznia 2021 r.

O wiele bardziej przejrzyście uregulowano natomiast obowiązki związane ze składaniem zgłoszeń MDR-4, tj. informacji o udostępnieniu schematu standaryzowanego. W tym przypadku bowiem regulacje przewidują wprost obowiązek złożenia ww. zgłoszenia przez promotora lub wspomagającego, który od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. udostępnił korzystającemu schemat transgraniczny. Ostateczny termin na zgłoszenie MDR-4 został, na mocy przepisów rozporządzenia MF, przesunięty na 30 kwietnia 2021 r.

Nie wszyscy raportują

Obowiązek ponownego raportowania schematów transgranicznych z okresu od 26 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. nie będzie dotyczyć wszystkich podmiotów uczestniczących w danym uzgodnieniu – na mocy art. 13 ust. 6 Ustawy zmieniającej, w przypadku gdy więcej niż jeden podmiot jest obowiązany do przekazania informacji o schemacie podatkowym transgranicznym i informacja o tym schemacie została przekazana Szefowi KAS do dnia 30 czerwca 2020 r., obowiązek ponownego raportowania wykonuje podmiot, który uprzednio przekazał tę informację o schemacie do Szefa KAS. W konsekwencji, podmioty które pierwotnie nie dokonywały raportowania schematu transgranicznego, co do zasady, również teraz nie będą miały obowiązku przekazania takiej informacji.

Ustawodawca nie oszczędza podatników

Lektura przepisów dotyczących konieczności ponownego raportowania schematów podatkowych dostarcza wniosku, że ciężar błędów i pośpiechu ustawodawcy, przenoszony jest na uczestników uzgodnień, na których, pomimo uprzedniego zaraportowania schematów, nakładane są kolejne, nowe obowiązki. Niestety, z uwagi to, że obowiązki te nie zawsze są precyzyjnie wskazane w ramach przepisów, uczestnicy schematów mogą mieć trudność z ustaleniem ich zakresu czy też terminu wykonania. Brak natomiast wykonania tych obowiązków może narazić ich na wysokie kary. Z tego względu najrozsądniejszym wyjściem wydaje się ponowna weryfikacja realizowanych uzgodnień transgranicznych pod kątem konieczności ponownego ich zgłoszenia do Szefa KAS.

KONTAKT

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553

Dominika Michalska
Starszy konsultant
dominika.michalska@ptpodatki.pl
+48 606 734 498