TAX ALERT 13/2017 – BRAK PRAWA DO ODLICZENIA VAT NALICZONEGO Z FAKTUR DOKUMENTUJĄCYCH WYKONAWSTWO ZASTĘPCZE

Uprzejmie informujemy, że w wyroku z dnia 6 lipca 2017 r. (sygn. I FSK 2173/15) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż podmiot zlecający wykonanie prac naprawczych wykonawcy zastępczemu (w ramach napraw gwarancyjnych), nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących te prace.

W ustnym uzasadnieniu wyroku NSA stwierdził, że prace wykonane w ramach wykonawstwa zastępczego nie stanowią świadczenia usług w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Prace te mają na celu jedynie usunięcie skutków powstałych w wyniku niesolidnego wykonania prac przez podwykonawcę, który następnie uchylił się od wykonania prac naprawczych. Dodatkowo, sąd stwierdził, że pokrycie przez niesolidnego podwykonawcę kosztów związanych z wykonaniem prac naprawczych (zleconych innemu podwykonawcy) nie jest formą wynagrodzenia, lecz stanowi zwrot kosztów poniesionych na znalezienie zastępstwa i wykonania napraw w celu zaspokojenia roszczeń inwestora, zatem otrzymane świadczenie będzie miało charakter odszkodowawczy.

W związku z powyższym, zdaniem NSA wykonanie przez podwykonawcę zastępczego prac gwarancyjnych zaspokajających roszczenia inwestora nie będzie miało związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych przez głównego wykonawcę. Tym samym, nie będzie uprawniało go do odliczenia podatku VAT naliczonego z otrzymanych faktur.

Dodatkowo, NSA wskazał, że aby zachować zasadę neutralności podatku VAT, kwota potrącana z kaucji gwarancyjnej złożonej przez niesolidnego podwykonawcę powinna uwzględniać zarówno koszty netto związane z zatrudnieniem innego podwykonawcy, jak również wartość podatku VAT, którego wykonawca główny nie będzie miał prawa odliczyć z otrzymanej faktury. Podsumowując, sąd orzekł, że cały ciężar ekonomiczny transakcji powinien ponieść niesolidny podwykonawca, który uchylił się od wykonania prac naprawczych w ramach prac gwarancyjnych.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Adam Hellwig
adam.hellwig@ptpodatki.pl
(32) 732 33 43

Grzegorz Keler
grzegorz.keler@ptpodatki.pl
(32) 732 33 56