TAX ALERT 14/2016 – JEDNOLITY PLIK KONTROLNY – NOWE OBOWIĄZKI W VAT

Pragniemy uprzejmie poinformować o zmianach w zakresie VAT, które wynikają z uchwalonej ostatnio przez Sejm ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw [dalej: „Nowelizacja”], a które związane są z wprowadzeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego [JPK].

W ich wyniku, od 1 lipca 2016 r. na podatników VAT prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych nałożony został obowiązek przekazywania Ministrowi Finansów informacji o prowadzonej ewidencji dla potrzeb tego podatku, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Przedmiotowa informacja powinna być przekazywana bez wezwania organu podatkowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej – a więc zdalnie, w postaci i na zasadach wynikających z przepisów o JPK. Co istotne, informacja powinna być przekazywana za okresy miesięczne, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Oznacza to, że powyższy obowiązek powinien być realizowany co miesiąc niezależnie od wybranego przez podatnika sposobu rozliczeń w VAT (miesięczny/kwartalny).

Jednocześnie, obowiązek informowania o prowadzonej ewidencji VAT dotyczyć będzie miesięcy przypadających od 1 lipca 2016 r. Oznacza to, że po raz pierwszy podatnicy powinni złożyć taką informację już za lipiec do 25 sierpnia br.

Powyższe, na mocy przepisów przejściowych, dotyczyć będzie na początku jedynie największych podatników, do których od 1 lipca będą miały również zastosowanie przepisy o JPK. Niemniej, już od 1 stycznia 2017 r. – a więc wcześniej niż wynika to z przepisów o JPK – obowiązkiem objęci zostaną mali oraz średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a od 1 stycznia 2018 r. pozostali.

Dodatkowo, od 1 stycznia 2018 r. Nowelizacja wprowadza do ustawy o VAT bezwzględny, a więc dotyczący wszystkich podatników VAT i niezależny względem odrębnych ustaw, obowiązek prowadzenia ewidencji VAT w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych. Modyfikuje też, z mocą od 1 stycznia 2017 r., zakres danych, które powinna obejmować ewidencja VAT.

Nowelizacja oczekuje obecnie na podpis Prezydenta i publikację.

W razie pytań związanych z tematem alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Maciej Grochulski
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08

 Aneta Gniewkiewicz
aneta.gniewkiewicz@ptpodatki.pl
(22) 205 22 18