Tax Alert – PROJEKTOWANE ZMIANY W REGULACJACH DOTYCZĄCYCH SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH

Chcielibyśmy Państwa poinformować, iż Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych, które obejmą m.in. modyfikację dotychczas ciążących na podatnikach obowiązków związanych ze sporządzeniem dokumentacji transakcji między podmiotami powiązanymi. Projekt zakłada z jednej strony zawężenie grupy podmiotów zobowiązanych do sporządzania takiej dokumentacji (wyłączone z niej będą podmioty wykazujące przychody i koszty poniżej 2 mln euro), a z drugiej znaczące poszerzenie zakresu informacji, jakie podatnik prowadzący działalność w skali średniej i dużej będzie zobowiązany przedstawić organom w ramach prowadzonej kontroli oraz wraz ze składanym zeznaniem rocznym.

Najważniejsze z projektowanych zmian dotyczą:

  • zniesienia obowiązku przygotowywania dokumentacji dla podatników i spółek nie będących osobą prawną, których przychody lub koszty nie przekraczają równowartości 2 mln euro;
  • wprowadzenia obowiązku sporządzania dokumentacji na poziomie lokalnym (z ang. local file) i grupowym (master file). Dokumentacja lokalna ma zawierać m.in.:
   • uzasadnienie wyboru metody i sposobu kalkulacji dochodów,
   • analizę danych porównawczych wykorzystanych do kalkulacji rozliczeń (dla podmiotów o przychodach lub kosztach powyżej 10 mln euro).

W praktyce oznaczać to będzie przeniesienie ciężaru wykazania rynkowego charakteru cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi na podatnika, podczas gdy obecnie to organ skarbowy jest zobowiązany do przeprowadzenia takiej analizy w ramach szacowania dochodów.

 • wprowadzenia obowiązku raportowania wg krajów (country-by-country reporting) dla podmiotów będących podmiotami dominującymi, przeprowadzających konsolidację wyników spółek zależnych położonych poza granicami Polski, których skonsolidowane przychody przekraczają 750 mln euro;
 • zwiększono z 5% do 20% próg udziału (pośredniego lub bezpośredniego) w kapitale, od którego uznaje się, iż pomiędzy podmiotami istnieje powiązanie o charakterze kapitałowy (analogiczny do stosowanego w przypadku przepisów dotyczących zagranicznych spółek kontrolowanych);
 • wprowadzenia obowiązku złożenia oświadczenia o sporządzeniu kompletnej dokumentacji transakcji między podmiotami powiązanymi, podpisywanego przez członka zarządu i dołączanego do zeznania rocznego podatnika (zakładu).

Obecnie ustawa zmieniająca została skierowana do konsultacji, a wejście w życie zmian jest planowane na 1 stycznia 2016 roku.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt.

Tomasz Jankowski
(22) 205 22 22
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl