TAX ALERT 18/2018 – ZMIANY W ZASADACH MONITOROWANIA PRZEWOZU TOWARÓW (SENT)

W Dzienniku Ustaw z 30 maja 2018 r. (poz. 1039) opublikowana została ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza szereg ważnych zmian w tzw. ustawie SENT*, dotyczących zarówno określonych w niej obowiązków jak i podmiotów objętych tymi obowiązkami. Zmiany te obejmują m.in.:

– rozszerzenie systemu monitorowania przewozu towarów na przesyłki realizowane koleją. Transport kolejowy towarów objętych SENT, analogicznie jak w przypadku transportu drogowego, został objęty obowiązkami dotyczącymi nadawcy / odbiorcy towaru oraz przewoźnika;

– rozszerzenie listy towarów podlegających systemowi monitorowania przewozu o produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 oraz z 2018 r. poz. 650, 697, ze zm.). Zgodnie z dodanym art. 37av ust. 14 Prawa Farmaceutycznego, wykaz tych towarów minister właściwy do spraw zdrowia będzie ogłaszał, w drodze obwieszczenia, co najmniej raz na 2 miesiące;

– ograniczenie listy towarów objętych monitorowaniem w zakresie pozycji CN 2905 i 3824 wyłącznie do wyrobów wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym, bez względu na ich przeznaczenie;

– wyłączenie z systemu monitorowania towarów z pozycji CN 2707 i 3814 przewożonych w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów;

– odstąpienie od określania rodzaju towarów podlegających monitorowaniu w oparciu o grupowania PKWiU – towary określane będą wyłącznie poprzez wskazanie pozycji Nomenklatury Scalonej (CN);

– zmianę zasad zgłoszenia przewozu – w przypadku przewozu od jednego nadawcy towaru do
jednego odbiorcy towaru, do jednego miejsca dostarczenia towaru, jednym środkiem
transportu zgłoszenie będzie mogło obejmować towary różnego rodzaju (klasyfikowane do
różnych pozycji CN);

– wprowadzenie dodatkowego narzędzia kontroli przewozu, tj. przesyłanego za pośrednictwem
Systemu SENT wezwania do przedstawienia środka transportu do kontroli w oddziale celnym
urzędu celno-skarbowego lub miejscu dostarczenia towaru; brak przekazania wezwania
przewoźnikowi może wiązać się z nałożeniem kary w wysokości 20.000 zł;

– wprowadzenie obowiązku zamieszczenia na dokumencie przesunięcia międzymagazynowego
(MM) numeru rejestracyjnego środka transportu i daty wystawienia dokumentu;

ograniczenie możliwość nakładania kar pieniężnych związanych z ujawnieniem
nieprawidłowości przy wypełnianiu obowiązków wynikających z SENT; w sytuacji ujawnienia
nieprawidłowości w trakcie prowadzonego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej
albo kontroli celno-skarbowej nie będą wymierzane kary pieniężne jeżeli nie doszło do
uszczupleń w podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowym (nie dotyczy kar za
nieprawidłowości ujawnione w trakcie kontroli drogowej).

Nowelizacja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 13 czerwca. Do 31 lipca 2018 r.
do przewozów towarów po krajowej sieci kolejowej nie będą stosowane przepisy dotyczące
nakładania kar za brak wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o SENT.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

Bartosz Bołtromiuk
bartosz.boltromiuk@ptpodatki.pl
(22) 205 22 37

* 1 ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708 oraz z 2018 r. poz. 138, dalej: ustawa SENT)