Tax Alert – PROJEKTOWANE ZMIANY W REGULACJACH DOTYCZĄCYCH OPODATKOWANIA DYWIDEND

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który przewiduje m.in. wprowadzenie klauzuli zapobiegającej nadużyciom w przypadku korzystania ze zwolnienia z opodatkowania dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Projektowany przepis wprowadza opodatkowanie dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, które obecnie są zwolnione z podatku (art. 20 ust. 3 oraz 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), w przypadku, gdy dokonana czynność prawna nie będzie odzwierciedlała rzeczywistości gospodarczej, a jej głównym celem było uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania – poprzez uzyskanie zwolnienia podatkowego.

Za nieodzwierciedlającą rzeczywistości gospodarczej będzie uznawana czynność dokonywana z nieuzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a skutkiem takiej czynności jest m.in. przeniesienie własności udziałów lub akcji spółki wypłacającej dywidendę bądź też osiągnięcie przez tę spółkę dochodu wypłacanego następnie w formie dywidendy.

Pojęcie czynności prawnej jest rozumiane w projekcie bardzo szeroko i obejmuje zarówno czynności prawne, jak i oświadczenia woli, rozpatrywane osobno, jak i łącznie na wszystkich etapach transakcji. Za sztuczną konstrukcję prawną będzie mogła być uznana taka transakcja, która cechować się będzie nadmierną zawiłością lub brakiem treści ekonomicznej, której nie zastosowałby rozsądnie działający podmiot kierujący się celami gospodarczymi. Podobnie będą ocenianie struktury pośredniczące, elementy wzajemnie się kompensujące, ukrywanie prawdziwego celu i znaczenia zdarzenia gospodarczego oraz nieadekwatność lub zbędność danej konstrukcji prawnej.

Projekt nowelizacji przewiduje, że powyższe przepisy weszłyby w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. Będziemy informować o dalszych pracach nad tymi przepisami.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt.

Piotr Korszla
piotr.korszla@ptpodatki.pl
(22) 205 22 07