Tax Alert 2/2016 – KLAUZULA PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA

Zwracamy Państwa uwagę na projektowane zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa, dotyczące wprowadzenia do prawa podatkowego klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania [dalej: Klauzula].

30 grudnia 2015 r. Minister Finansów przedstawił zmieniony projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, przewidujący m.in.:

  • Wprowadzenie przedmiotowej Klauzuli (o czym szerzej poniżej);
  • Powołanie Rady ds. Unikania Opodatkowania;
  • Umożliwienie podatnikowi występowania o wydanie tzw. opinii zabezpieczającej (wykluczającej zastosowanie Klauzuli).

Brzmienie Klauzuli

Zgodnie z przepisami nowelizacji: „czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeśli sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania).

Sposób działania uznaje się za sztuczny, jeśli na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że nie zostałby zastosowany przez podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celami ustawy podatkowej.

Jako przykłady działań sztucznych nowelizacja wskazuje, m.in. występowanie:

  • nieuzasadnionego dzielenia operacji;
  • angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia gospodarczego;
  • elementów prowadzących do uzyskania stanu identycznego lub zbliżonego do stanu wyjściowego;
  • elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących;
  • ryzyka gospodarczego przewyższającego spodziewane korzyści inne niż podatkowe w takim stopniu, iż należy uznać, że rozsądnie działający podmiot nie wybrałby tego sposobu działania.

Klauzula znajdzie zastosowanie jeżeli korzyść podatkowa lub suma korzyści osiągniętych przez podmiot z tytułu jednej lub zespołu czynności przekroczy 100.000 zł w okresie rozliczeniowym danego podatku.

Zastosowanie Klauzuli będzie skutkowało pominięciem skutków podatkowych danej czynności lub określeniem konsekwencji podatkowych na podstawie innej czynności, której podmiot mógłby w danych okolicznościach dokonać, jeżeli działałby rozsądnie i kierował się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem ustawy podatkowej.

Jeżeli Minister Finansów uzna, iż w danej sprawie Klauzula znajdzie zastosowanie, będzie uprawniony wszcząć postępowanie podatkowe lub przejąć do dalszego prowadzenia toczące się postępowanie podatkowe lub kontrolne.

Projekt nowelizacji zakłada ponadto, iż nie będą wydawane interpretacje indywidualne w zakresie tych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które stanowią unikanie opodatkowania. Natomiast, wydana w tym zakresie interpretacja indywidualna nie będzie wywoływała skutków prawnych.

Wejście w życie Klauzuli

Projekt nowelizacji przewiduje, iż nowe przepisy wejdą w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. Z naszych informacji wynika, że wprowadzenie Klauzuli jest jednym z priorytetów Rady Ministrów, która planuje, aby jej wejście w życie nastąpiło jeszcze w marcu tego roku.

Projekt nowelizacji w obecnym kształcie nie przewiduje przepisów przejściowych. Jak wynika z uzasadnienia do projektu, ustawodawca nie dostrzega podstaw do respektowania „praw nabytych”, jako że służą one unikaniu opodatkowania.

W razie pytań związanych z tematem alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Andrzej Paczuski
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 06

Patrycja Lutak
(22) 205 22 03