TAX ALERT 23/2020 – TARCZA ANTYKRYZYSOWA 4.0 WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNOPODATKOWE

Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia prawnopodatkowe ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 [Dz.U. z 2020 r. poz. 1086], która stanowi kontynuację działań Rządu w obszarze realizacji Tarczy Antykryzysowej (obecnie zwana jest również Tarczą Antykryzysową 4.0).

CIT/PIT

Zwolnienie z podatku od przychodów z budynków

– Na mocy Tarczy Antykryzysowej 4.0 przedsiębiorcy będą podlegali zwolnieniu od podatku od przychodów z budynków w odniesieniu do przychodów ustalonych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

– Jednocześnie, uchylone zostały dotychczasowe przepisy dotyczące przesunięcia obowiązku zapłaty tego podatku do 20 lipca 2020 r.

Ułatwienia w stosowaniu tzw. ulgi na złe długi

– W 2020 r. przedsiębiorcy będą mieli możliwość zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na podatek dochodowy o wartość niezapłaconych na ich rzecz należności, począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie (zamiast standardowych 90 dni).

– Przedsiębiorcy, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, będą mieli możliwość zmniejszenia zaliczki należnej za miesiąc, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, o:

 • 9% wartości wierzytelności – w przypadku małego podatnika,
 • 19% wartości wierzytelności – w przypadku pozostałych podatników.

– Warunkiem zastosowania ulgi jest poniesienie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Darowizny w kosztach podatkowych

– Przedsiębiorcy będą mogli zaliczyć do kosztów podatkowych koszty wytworzenia lub cenę nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn, przekazanych w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., o ile koszty wytworzenia lub cena nabycia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.

– Powyższe dotyczy wyłącznie darowizn, o których mowa w przepisach szczególnych wprowadzonych w tarczach antykryzysowych (m.in. na rzecz niektórych podmiotów leczniczych).

Kary umowne i odszkodowania jako koszty podatkowe

– Przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych zapłacone kary umowne i odszkodowania z tytułu:

 • wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług,
 • zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad,
 • zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług,

jeżeli wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego/stanem epidemii.

Inne zmiany prawnopodatkowe

Zawieszenie terminów w przypadku schematów podatkowych

– W przypadku schematu krajowego terminy MDR nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

– Co istotne, w  przypadku schematu podatkowego transgranicznego zawieszenie biegu terminów trwa nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Nowe zasady dotyczące stosowania certyfikatu rezydencji

– W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie 2 miesięcy po ich odwołaniu:

 • płatnik przy poborze podatku może uwzględnić certyfikat rezydencji niezawierający okresu ważności, w odniesieniu do którego okres kolejnych dwunastu miesięcy upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19,
 • miejsce zamieszkania i siedziby podatnika dla celów podatkowych może być potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym,
 • warunek uzyskania przez płatnika certyfikatu rezydencji od podatnika uważa się za spełniony także w przypadku, gdy płatnik posiada certyfikat rezydencji tego podatnika obejmujący 2019 r. oraz oświadczenie podatnika co do aktualności danych w nim zawartych.

Przedłużenie terminów

Odroczenie nowego JPK

– Przedsiębiorcy będą zobowiązani do składania nowych plików JPK (które miały zastąpić zarówno dotychczasowe pliki JPK, jak i deklaracje VAT-7) od 1 października 2020 r.; dotychczas obowiązek ten miał wejść w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

– Warto zauważyć, że nie został przesunięty termin wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT.

Przedłużenie naborów na dofinansowanie od starosty

– Nabory wniosków o dofinansowanie na podstawie umowy ze starostą, niezakończone przed wejściem w życie ustawy, nie kończą się z upływem dotychczasowego 14-dniowego terminu, lecz trwają do dnia ogłoszenia ich zakończenia przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Przedłużenie terminu płatności opłaty za użytkowanie wieczyste

– Tarcza Antykryzysowa 4.0 przedłuża termin płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 do dnia 31 stycznia 2021 r. Wydłużenie terminu dotyczy również przypadków gdy ustalony został wcześniejszy termin zapłaty.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, należna za 2020 r. od podmiotów, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, podlega pomniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni w tym roku, w których obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii z powodu COVID-19, pod warunkiem:

 1. zgłoszenia wniesienia opłaty w pomniejszonej wysokości staroście lub prezydentowi miasta na prawach powiatu, przed upływem terminu;
 2. braku zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Wsparcie COVID

Postojowe

– Świadczenie postojowe będą mogły otrzymać również osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz posiadające inny tytuł do ubezpieczenia (np. umowa o pracę), jeżeli podlegają ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Możliwość uzyskania dofinansowania z FGŚP bez obniżania czasu pracy/wprowadzenia przestoju

– Z dofinansowania na ochronę miejsc pracy mogą skorzystać podmioty, u których wystąpi spadek obrotów analogiczny do wymaganego do skorzystania z dotychczasowego dofinansowania z FGŚP, tj. spadek sprzedaży towarów lub usług:

 • o co najmniej 15% – przy porównaniu łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych 2020 r. do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego;
 • o co najmniej 25% – przy porównaniu obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego 2020 r. do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.

– W przeciwieństwie do istniejącego już wsparcia z FGŚP, uzyskanie nowowprowadzonego dofinansowania nie wymaga obniżenia wymiaru czasu pracy/wprowadzenia przestoju przez pracodawcę.

– Dofinansowanie przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy, przypadających od miesiąca złożenia wniosku. Wynagrodzenie (wraz z narzutami) wypłacane w tym okresie podlega dofinansowaniu ze środków FGŚP do wysokości połowy wynagrodzenia. Kwota dofinansowania nie może jednakże przekroczyć 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS (obecnie 2 133 zł + narzuty); dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS (obecnie 15 994 zł).

– Przedsiębiorca, który otrzymał dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, nie będzie mógł wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania dofinansowania.

– Wnioski o udzielenie dofinansowania należy składać do dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy.

Zawieszenie obowiązków w zakresie ZFŚS

– W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, może on zawiesić obowiązki w zakresie:

 • tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • dokonywania odpisu podstawowego,
 • wypłaty świadczeń urlopowych.

Wnioski do ZUS wyłącznie w formie elektronicznej

– Wnioski do ZUS będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej (dotychczas wnioski te można było składać zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej).

– Zmiana dotyczy m.in. wniosków o:

 • udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu składek,
 • świadczenie postojowe,
 • zwolnienie z opłacania składek.

Automatyczne umorzenie mikropożyczki

– Umorzenie mikropożyczki będzie dokonywane automatycznie pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Zrezygnowano tym samym z konieczności złożenia wniosku o umorzenie.

– Zmiana dotyczy również mikropożyczek udzielonych przed wejściem w życie ustawy.

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Andrzej Taudul
Partner
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966