TAX ALERT 24/2019 – ZMIANY W OBROCIE OLEJAMI I PREPARATAMI SMAROWYMI OD 1 LISTOPADA 2019 R.

Uprzejmie przypominamy, że w dniu 13 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. z 2019 r. poz. 1520, określana jako tzw. „pakiet paliwowy 2.0”].

Wspomniana nowelizacja modyfikuje zasady opodatkowania akcyzą i obrotu olejami smarowymi (CN 2710) oraz preparatami smarowymi (CN 3403) od 1 listopada br. Poniżej przedstawiamy wykaz najważniejszych zmian w tym zakresie oraz wybrane ich konsekwencje.

Preparaty smarowe (inne niż plastyczne) klasyfikowane do pozycji CN 3403 opodatkowane zostaną stawką akcyzy wynoszącą 1180,00 zł / 1000 litrów, na analogicznych zasadach jak obecnie oleje smarowe klasyfikowane do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99. Stawką tą od 1 września br. objęte zostały także oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90. Dotychczas oleje te, podobnie jak preparaty smarowe (CN 3403), przeznaczone do celów innych niż napędowe lub opałowe opodatkowane były zerową stawką akcyzy.

W efekcie, produkcja ww. wyrobów na terenie Polski będzie musiała odbywać się w składzie podatkowym, a podatnicy będą zobowiązani do wypełniania szeregu obowiązków formalnych w związku z obrotem tymi wyrobami lub ich zużyciem m.in. złożenie / aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego dla celów akcyzy, rozszerzenie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, dokonywanie zgłoszeń do właściwego Naczelnika US o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, złożenie zabezpieczenia akcyzowego, rejestracja na platformie PUESC, prowadzenie ewidencji akcyzowych czy składanie deklaracji akcyzowych.

Wprowadzone zostaną nowe warunki stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy dla przemieszczanych na terytorium kraju olejów smarowych (CN 2710) i preparatów smarowych (CN 3403), obejmujące:

  • dokonanie zgłoszenia do właściwego Naczelnika US o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym oraz złożenie zabezpieczenia akcyzowego i dołączenie dokumentu handlowego do przemieszczanych wyrobów – w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego, w celu wprowadzenia ww. wyrobów do składu podatkowego;
  • złożenie zabezpieczenia akcyzowego oraz dołączenie dokumentu handlowego do przemieszczanych wyrobów – w przypadku wyrobów przemieszczanych na terytorium kraju w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej.

Niedochowanie powyższych warunków będzie skutkowało brakiem możliwości zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy i w efekcie koniecznością zapłaty akcyzy oraz ryzykiem poniesienia odpowiedzialności karnoskarbowej.

Zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym ww. wyrobów składane będzie na nowym wzorze, określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego (jego projekt 12 września br. opublikowany został na stronach RCL).

Dla preparatów smarowych (CN 3403) wprowadzone zostanie zwolnienie od akcyzy analogiczne jak obowiązujące obecnie dla olejów smarowych (CN 2710). Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 września br. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, zwolnienie to:

  • będzie dotyczyć preparatów smarowych przeznaczonych do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników;
  • będzie stosowane w sytuacjach, o których mowa w przepisach art. 32 ust. 3 pkt 1-3 i 6-9 ustawy akcyzowej, tj.:

─ dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego,

─ dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego,

─ dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego,

─ importu przez podmiot pośredniczący,

─ importu przez podmiot zużywający,

─ zużycia przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający, lub

─ zużycia przez podmiot pośredniczący występujący jako podmiot zużywający;

  • jeśli spełnione zostaną warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-6b, ust. 12 i 13 ustawy akcyzowej, tj. m.in. objęcie wyrobów będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym czy przemieszczanie wyrobów na podstawie e-DD (lub na podstawie papierowego dokumentu dostawy – na mocy regulacji przejściowych).

W wyniku opisywanych zmian sprowadzanie ww. wyrobów z państw członkowskich UE do Polski w celu ich dystrybucji lub zużycia na terenie kraju bez konieczności uiszczenia akcyzy będzie wymagało m.in. wprowadzenia ich do składu podatkowego (własnego lub usługowego) oraz późniejszego dostarczenia ich z tego składu do klienta posiadającego status podmiotu zużywającego lub podmiotu pośredniczącego, który będzie musiał się w tym celu zarejestrować dla celów akcyzy lub zaktualizować swoją rejestrację (albo – w przypadku podmiotu pośredniczącego – dodatkowo uzyskać stosowne zezwolenie), jak również dopełnić innych formalności, np. prowadzić ewidencję akcyzową.

Powyższe zmiany oznaczają, że w przypadku braku możliwości zastosowania w przyjętym modelu biznesowym procedury zawieszenia poboru akcyzy i / lub zwolnienia od akcyzy, w cenę sprzedaży tych wyrobów trzeba będzie wkalkulować dodatkowy koszt podatku akcyzowego.

W związku z wprowadzeniem opodatkowania akcyzą preparatów smarowych (CN 3403), w pakiecie paliwowym 2.0. przewidziano także szereg regulacji przejściowych, zgodnie z którymi:

─ podmioty prowadzące działalność w zakresie preparatów smarowych (CN 3403) przed dniem 1 listopada br., są obowiązane dokonać zmiany zgłoszenia rejestracyjnego dla celów akcyzy w terminie do dnia 30 listopada br.;

─ warunkiem zastosowania po dniu 31 października br. zerowej stawki akcyzy do preparatów smarowych (CN 3403), w stosunku do których obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 listopada br. i które przed tym dniem nie znajdowały się w sprzedaży hurtowej lub detalicznej, będzie przekazanie do dnia 10 listopada br. właściwemu Naczelnikowi US przez
podmioty, które posiadają te wyroby, stosownej informacji o tych wyrobach;

─ do przemieszczeń olejów smarowych (CN 2710) oraz preparatów smarowych (CN 3403), rozpoczętych przed dniem 1 listopada br. i do tego dnia niezakończonych, stosuje się przepisy ustawy akcyzowej w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 listopada br.

W sytuacji jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem naszego Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

Bartosz Bołtromiuk
Doradca podatkowy nr 11224
bartosz.boltromiuk@ptpodatki.pl
(22) 205 22 37