TAX ALERT 24/2017 – USŁUGI (INFORMATYCZNE) REALIZOWANE ETAPAMI – WYROK NSA

Uprzejmie informujemy o niedawnym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I FSK 2091/15), w którym sąd ten uznał, że w przypadku usług informatycznych przyjmowanych etapami, dla których przewidziane zostały cykliczne płatności, momentem wykonania danego etapu prac jest ich zgłoszenie do odbioru przez usługodawcę. Zgodnie z art. 19a ust. 2 ustawy VAT moment ten skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w VAT.

Zdaniem NSA na powstanie obowiązku podatkowego nie wpływa natomiast formalne potwierdzenie odbioru (akceptacja) prac przez klienta.

NSA nie zgodził się w tym zakresie z podatnikiem oraz WSA, zdaniem których do wykonania usługi dochodzi dopiero w momencie zaakceptowania przez zleceniodawcę danego etapu prac. NSA przyznał natomiast rację organowi podatkowemu (stanowisko zaprezentowane w interpretacji indywidualnej), potwierdzając, że usługę należy uznać za wykonaną już w momencie faktycznego ukończenia etapu prac określonego w przyjętym przez strony harmonogramie i jego zgłoszenia do odbioru.

Pogląd zaprezentowany przez NSA jest zbieżny ze stanowiskiem sądów administracyjnych i organów podatkowych prezentowanym w odniesieniu do usług budowlano-montażowych (vide interpretacja ogólna Ministra Finansów z 1 kwietnia 2016 r. o sygn. PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141).

Komentowany wyrok ma znaczenie nie tylko dla branży informatycznej, lecz dla wszystkich podatników, którzy świadczą lub nabywają usługi realizowane etapowo, których częściowe wykonanie potwierdzane jest m.in. za pomocą protokołów odbioru. Podejście, mające niejednokrotnie odzwierciedlenie w zapisach umowy, iż o momencie wykonania usługi w danej części decyduje podpisanie protokołu/odbiór danego etapu, może zostać uznane nie tylko przez organy, ale też przez sąd za nieprawidłowe, co z kolei może skutkować zaległościami podatkowymi dla usługodawcy lub usługobiorcy (w przypadku importu usług).

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Maciej Grochulski
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08

Aneta Gniewkiewicz
aneta.gniewkiewicz@ptpodatki.pl
(22) 205 22 18