TAX ALERT 3/2023 – ZMIANY W ZAKRESIE PODATKU AKCYZOWEGO

Uprzejmie informujemy, że z dniem 13 lutego 2023 r. weszły w życie kolejne systemowe zmiany,  wprowadzone na mocy ustawy z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2021 poz. 2427 ) mające na celu implementację dyrektyw unijnych.

Zmiany dotyczą transakcji WNT/WDT niektórych wyrobów akcyzowych (tj. znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, określonych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, np. gaz ziemny, środki przeciwstukowe, oleje ropy naftowej, a także alkohol etylowy całkowicie skażony).

Nowe regulacje uzależniają możliwość dalszego obrotu wewnątrz UE ww. wyrobami od uzyskania odpowiedniego statusu akcyzowego (np. uprawniony odbiorca przy dokonywaniu WNT lub/i uprawniony wysyłający przy WDT).

Istotnym jest, iż następuje elektronizacja przemieszczeń wyrobów akcyzowych. W przypadku samego przemieszczania w ramach WNT/WDT wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy papierowy dokument UDT zostaje zastąpiony przez e-SAD (elektroniczny uproszczony dokument administracyjny) obsługiwany w systemie EMCS za pośrednictwem platformy PUESC – co wymaga utworzenia stosownego konta na tej platformie, wygenerowania elektronicznych formularzy etc. Ponadto wyłączony zostaje obowiązek załączenia do przemieszczanych wyrobów jakiejkolwiek fizycznej formy dokumentu, wystarczające będzie posiadanie przez osobę realizującą przemieszczenie numeru referencyjnego e-SAD.

W praktyce pojawia się również nowy komunikat, np. PL-816, który określać będzie informacje w sprawie zabezpieczenia na transport. Komunikat ten ma umożliwić automatyczne obciążenie w systemie zabezpieczenia akcyzowego uprawnionego odbiorcy, które powinno być obciążone w związku z WNT wyrobów. Istotnym jest, że w zakresie e-SAD przepisy nie przewidują, aby podmiot  wysyłający miał możliwość anulowania wystawionego komunikatu, tak jak ma to miejsce w przypadku e-AD lub e-DD.

Zwracamy również uwagę, iż w przypadku przemieszczania w ramach WNT/WDT poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów energetycznych w opakowaniach jednostkowych o pojemności poniżej 210 litrów klasyfikowanych do kodów CN:

  • CN 2710 12 21  – benzyna lakiernicza;
  • CN 2710 12 25 – benzyny silnikowe, przy czym pod tym kodem mogą być też np. benzyny lakowe/przemysłowe;
  • CN 2710 19 29 – pozostałe oleje średnie ropy naftowej/innego rodzaju nafty;
  • CN 2710 20 90 – to mogą być smary, ale również ciężkie oleje opałowe

 zniesione zostają obowiązki:

  • przemieszczania wyrobów na e-SAD;
  • zgłoszenia do naczelnika US o planowanym nabyciu WNT;
  • złożenia zabezpieczenia akcyzowego;
  • złożenia deklaracji uproszczonej oraz skrócony termin (10 dni) zapłaty podatku.

Od 13 lutego 2023 r. wyroby te mają być przemieszczane w ramach WDT/WNT na podstawie dokumentów handlowych (faktur), bez dochowania szczególnych warunków wskazanych w ustawie akcyzowej.

Zwracamy uwagę, iż zgodnie z komunikatem MF zamieszczonym na stronie podatki.gov.pl „Przemieszczanie od 13 lutego 2023 r. poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów energetycznych o kodach CN 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 19 29 i 2710 20 90 w opakowaniach jednostkowych (podatki.gov.pl)” w przypadku dokonanego WNT poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy ww. wyrobów, podmiot zobowiązany będzie do złożenia właściwemu naczelnikowi US deklaracji podatkowej oraz zapłaty podatku.  W przypadku WDT tych wyrobów, od których zapłacona została akcyza na terenie kraju, podmiot będzie mógł wystąpić o zwrot akcyzy uiszczonej od tych wyrobów przez niego jako podatnika lub podmiotu, od którego zostały nabyte te wyroby pod warunkiem, że będzie podatnikiem akcyzy.  

W związku z powyższym, rekomendujemy weryfikację poszczególnych transakcji zachodzących w Państwa działalności oraz surowców przemieszczanych w ramach tych czynności pod kątem ww. zmian. Brak bowiem dostosowania się do omawianych zmian obarczony może być sankcjami karnoskarbowymi.  

***

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08

Mateusz Śliwiński
Menedżer
mateusz.sliwinski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 29