Tax Alert 31/2015 – PRZYSPIESZONY ZWROT VAT W PRZYPADKU POTRĄCENIA – WYROK NSA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 listopada 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie otrzymania przyspieszonego zwrotu VAT w przypadku, gdy kwota do zwrotu wynika z faktur opłaconych w drodze kompensaty. Wyrok jest niekorzystny dla podatników.

W ocenie składu orzekającego, przyspieszony zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym nie przysługuje podatnikowi, jeśli zwrot wynika z faktur opłaconych poprzez potrącenie należności. Zdaniem NSA, 25-dniowy termin zwrotu VAT jest wyjątkiem od podstawowej reguły zwrotu podatku w ciągu 60 dni i organy podatkowe są odpowiedzialne za zbadanie jego zasadności, tj. czy wszystkie faktury, z których wynika kwota do zwrotu zostały opłacone.

Jak argumentuje NSA, zbadanie zasadności zwrotu byłoby bardzo utrudnione, gdyby organy musiały dokonywać analizy rozliczeń kompensacyjnych i ustalać czy zapłata za faktury rzeczywiście nastąpiła poprzez potrącenie – innymi słowy, że wystąpiły przesłanki potrącenia. Podobnych wątpliwości nie miał NSA wydając wyroki z 2 czerwca 2011 r. (sygn. I FSK 1075/10) oraz z 5 kwietnia 2012 r. (sygn. I FSK 1731/11). Omawiane rozstrzygnięcie może zatem stanowić próbę przełamania dotychczasowej korzystnej dla podatników linii orzeczniczej NSA.

Należy podkreślić, iż wyrok NSA może mieć wpływ, nie tylko na kwestie związane z przyspieszonym zwrotem VAT. Jednym z takich zagadnień może być np. bezwzględny obowiązek stosowania kas fiskalnych w przypadku dostawy wysyłkowej lub świadczeniu usług, za które konsument dokonuje płatności w drodze kompensaty, za pośrednictwem rachunku bankowego

W razie pytań związanych z tematem alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

Maciej Grochulski
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08

Szymon Raut
szymon.raut@ptpodatki.pl
(22) 205 22 16


Treść przedstawionego wyroku NSA opiera się na ustnym uzasadnieniu i nie może stanowić jedynej podstawy podejmowania działań. Uzasadnienia ustne wyroku mogą różnić się od treści uzasadnień pisemnych. Przytoczone w opisanych wyrokach tezy mogą być niezgodne z poglądami kancelarii w sprawach będących przedmiotem orzeczeń.