TAX ALERT 9/2016 – INTERPRETACJA OGÓLNA DOTYCZĄCA TZW. PODATKU BANKOWEGO

8 marca 2016 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (sygn. PK1.8201.1.2016) dotyczącą przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (dalej: ustawa). Jej celem jest zapewnienie jednolitego stosowania przepisów ustawy poprzez wyjaśnienie pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych.

Wydana interpretacja dotyczy:

  • sposobu określenia podstawy opodatkowania

Przy ustalaniu podstawy opodatkowania powinny być uwzględnione wartości aktywów ustalone na podstawie sald wszystkich kont składników aktywów oraz kont je korygujących powstałych z pionowego podziału tych kont aktywów (np. środki trwałe i umorzenie środków trwałych, należności i odpisy aktualizujące wartość należności/rezerwy).

  • definicji podatnika

Za podatnika nie uznaje się przedsiębiorstw udzielających pożyczek własnym pracownikom.

  • ustalania powiązań między podatnikami będącymi zakładami ubezpieczeń lub zakładami reasekuracji oraz instytucjami pożyczkowymi

W interpretacji ogólnej odniesiono się do wątpliwość związanych z:

  • pojęciami podatnik zależny, współzależny pośrednio lub bezpośrednio – te należy interpretować stosowanie do regulacji ustawy o rachunkowości lub Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (w zależności od polityki rachunkowości danego podatnika);
  • sposób określania powiązań między tymi podmiotami – nie istnieje minimalny próg udziałowy wyłączający istnienie powiązań bezpośrednich czy pośrednich;
  • podziału kwoty wolnej od podatku – za właściwe uznano dokonanie podziału proporcjonalnego, opartego na wartości aktywów poszczególnych podatników.

W razie pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT:

Andrzej Paczuski
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 06