TAX ALERT 1/2022- OBOWIĄZKI W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH ZA 2021 R.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie zmian oraz terminów związanych z wypełnieniem obowiązków w zakresie cen transferowych w odniesieniu do transakcji realizowanych w 2021 r.

1.Terminy wypełnienia obowiązków w zakresie cen transferowych (w odniesieniu do transakcji realizowanych w 2021 r.)

Z analizy obowiązujących przepisów wynika, że obecnie terminy na wypełnienie obowiązków w zakresie transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi w 2021 roku podatkowym będą wynosić co do zasady 9 miesięcy od zakończenia roku obrotowego1, tj. upłyną już 30 września 2022 r.2 (przy założeniu, że rok obrotowy i podatkowy podatnika jest równy kalendarzowemu).

Terminy wypełnienia obowiązków w zakresie transakcji realizowanych w 2021 r. w przeciwieństwie do obowiązków za rok 2019 i 2020 nie zostały dotychczas przedłużone. Obecnie brak jest informacji na temat możliwości przedłużenia ww. terminów, w związku z tym rekomendujemy aby kwestią realizacji obowiązków w zakresie cen transferowych zająć się już w najbliższym czasie – w szczególności ze względu na fakt, iż dla transakcji realizowanych w 2021 r. obowiązywały nowe przepisy dotyczące tzw. pośrednich transakcji rajowych (omówione poniżej w pkt 2).

2. Nowe obowiązki w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych

W dniu 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy rozszerzające obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dla tzw. pośrednich transakcji rajowych. Mowa o art. 11o ust. 1a-1b ustawy o CIT (art. 23za ust. 1a-1b ustawy o PIT) nakładającym obowiązki dokumentacyjne dla transakcji o wartości przekraczającej rocznie 500 tys. zł, realizowanych z podmiotami niepowiązanymi i powiązanymi, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w raju podatkowym oraz jeżeli kontrahent (powiązany lub niepowiązany, krajowy lub zagraniczny) dokonuje rozliczeń z podmiotem rajowym.

3. Nowy obowiązek dokumentowania przychodowych transakcji z rajami podatkowymi

Od 2021 roku obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych dla transakcji rajowych (gdy płatność dokonywana jest bezpośrednio do / z tzw. raju podatkowego) rozszerzony został o transakcje przychodowe (dotychczas przedmiotowym obowiązkiem objęte były tylko transakcje kosztowe). Niezmieniony został limit wartości dla transakcji realizowanych bezpośrednio z podmiotami z rajów podatkowych, tj. 100 000 zł.

4. Warunek „braku poniesienia straty” w kontekście objęcia zwolnieniem transakcji krajowych

Przy wypełnianiu obowiązków w zakresie cen transferowych za 2021 r. w celu skorzystania ze zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji krajowych, podatnicy nadal mogą zastosować złagodzony warunek dotyczący nieponiesienia straty, o ile ich przychody w 2021 r. spadły o co najmniej 50% w porównaniu do 2020 roku (art. 31z1 Tarczy antycovidowej).

***

W sytuacji jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem naszego Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 (22) 205 22 22

Anna Jaworska
Doradca podatkowy
anna.jaworska@ptpodatki.pl
+48 (22) 205 22 66

Piotr Kiciński
Doradca podatkowy
piotr.kicinski@ptpodatki.pl
+48 (22) 205 22 63