TERMIN ZŁOŻENIA POWIADOMIENIA CBC-P ORAZ INFORMACJI ORD-U

31 marca 2021 r. upływa termin na złożenie powiadomienia CBC-P dotyczącego obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów powiązanych oraz termin złożenia informacji o umowach zawartych z nierezydentami na formularzu ORD-U.

Powiadomienie CBC-P

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U.2020.343 t.j. z dnia 2020.03.03) jednostki wchodzące w skład grupy podmiotów mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP (bądź prowadzące działalność na terytorium RP przez zagraniczny zakład) mają obowiązek poinformować Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o tym który podmiot i w którym państwie bądź terytorium złoży informację o grupie podmiotów (tzw. raport CBC, Country-by-Country Reporting).

Powiadomienie należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów. Dla grupy podmiotów, których sprawozdawczy rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, termin ten upływa 31 marca br.

Obowiązek dotyczy grup kapitałowych spełniających poniższe warunki:

  • dla grupy sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe albo takie sprawozdanie byłoby sporządzane, gdyby udziały kapitałowe w co najmniej jednej jednostce wchodzącej w skład tej grupy były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,
  • w skład grupy wchodzą co najmniej dwie jednostki mające siedzibę lub zarząd w różnych państwach lub terytoriach albo jednostka, która posiada siedzibę lub zarząd w jednym państwie lub terytorium, ale prowadzi działalność przez zagraniczny zakład położony w innym państwie lub terytorium,
  • skonsolidowane przychody grupy przekroczyły w poprzednim roku obrotowym równowartość: 3 250 milionów złotych, jeśli sprawozdanie sporządzane jest w walucie PLN lub równowartość 750 milionów euro w przypadku innej waluty.

Informacja ORD-U

Do złożenia informacji ORD-U zobowiązane są podmioty, które zawierały umowy z nierezydentami w rozumieniu prawa dewizowego:

  • powiązanymi osobowo lub kapitałowo (co najmniej 5% wszystkich praw głosu) – w tym przypadku uwzględnia się umowy, które zostały zawarte w roku podatkowym z tym samym nierezydentem, a suma należności albo suma zobowiązań wynikająca z tych umów przekroczyła równowartość 300 000 EUR;
  • posiadającymi na terytorium RP przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo – umowa podlega obowiązku raportowemu, gdy jednorazowa wartość należności albo zobowiązań wynikająca z takiej umowy przekroczyła równowartość 5 000 EUR.

W przypadku podatników, których rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, termin na złożenie formularza ORD-U upływa 31 marca br.

***

Na stronie Ministerstwa Finansów (e-Deklaracje na Portalu Podatkowym) dostępny jest formularz interaktywny powiadomienia CBC-P oraz informacji ORD-U (https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/inne/pozostale-interaktywne).

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553

Piotr Kiciński
Doradca podatkowy
piotr.kicinski@ptpodatki.pl
+48 665 751 206

Katarzyna Zapalska
Doradca podatkowy
katarzyna.zapalska@ptpodatki.pl
+48 607 719 789

Anna Jaworska
Doradca podatkowy
anna.jaworska@ptpodatki.pl
+48 512 362 127