APLIKACJA ELEKTRONICZNA – OBOWIĄZKI W ZAKRESIE VAT

Uwagi ogólne

Na gruncie VAT aplikację i jej udostępnianie należy uznać za świadczenie usług – aplikacja nie stawowi bowiem towaru w rozumieniu przepisów o VAT. Taka konkluzja ma istotne znaczenie dla opodatkowania VAT. Co więcej, udostępnianie aplikacji stanowi sprzedaż usług elektronicznych, które są zdefiniowane w ustawie o VAT poprzez odesłanie do rozporządzenia unijnego 282/2011.

Co to oznacza, że mamy do czynienia z usługą elektroniczną? Oznacza to, że usługa jest rozliczana na specyficznych zasadach, o ile odbiorcą usługi jest podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej. W takim przypadku, gdy odbiorca jest konsumentem, miejscem opodatkowania VAT usługi elektronicznej będzie miejsce pobytu lub zamieszkania takiej osoby. Jednocześnie za rozliczenie VAT od takiej transakcji będzie odpowiedzialny podmiot, który świadczy usługę elektroniczną.

Natomiast w przypadku zwykłych usług, innych niż elektroniczne, opodatkowanych na zasadach ogólnych, miejsce świadczenia znajdowałoby się w miejscu siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podmiotu świadczącego usługę.

Rozliczenie VAT

W sytuacji, gdy udostępniamy aplikację odbiorcom spoza Polski, znajdującym się w krajach UE, tj. świadczymy usługi elektroniczne, będziemy mieli szerszy wachlarz możliwości rozliczania VAT niż jest to przewidziane dla standardowych usług, tj. możliwe są trzy modele.

1.Standardowe rozliczenie VAT – jeżeli odbiorcą usług jest konsument, istnieje obowiązek naliczenia VAT według stawek właściwych dla danego państwa UE, co oznacza, iż w każdym państwie UE, gdzie dany konsument (nabywca) ma miejsce zamieszkania, podmiot udostępniający aplikację powinien zarejestrować się dla celów VAT. W praktyce jest to trudne do wdrożenia i kosztowne, bowiem należy prowadzić księgowość (ewidencje VAT) w każdym z tych państw, co oznacza konieczność nawiązania współpracy z lokalnym doradcą podatkowym lub biurem księgowym, które będzie sporządzać rozliczenia VAT.

2. System OSS – w sytuacji, gdy podmiot świadczy usługi elektroniczne (udostępnia aplikację) dla konsumentów, rozliczenie VAT następuje w jednym kraju UE, np. w Polsce (o ile kraj ten  zostanie wybrany do rozliczania VAT przez podmiot udostępniający aplikację). Brak jest konieczności rejestracji dla celów VAT w każdym państwie, gdzie zlokalizowani są odbiorcy, niemniej rozliczenia VAT następują w oparciu o zasady inne niż standardowe, tj. w szczególności:

  • w kraju identyfikacji (np. w Polsce) dokonuje się zgłoszenia do procedury OSS (formularz VIU-R),
  • w przypadku Polski właściwy w sprawie OSS jest Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście,
  • deklaracje (VIU-DO) składa się kwartalnie, do końca miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale (tj. deklarację za III kwartał 2022 r. składa się do 31 października 2022 r.  Uwaga – termin to ostatni dzień miesiąca bez względu na to, czy jest to dzień ustawowo wolny od pracy), niezależnie od tego, czy w danym miesiącu zrealizowano jakiekolwiek usługi,
  • deklaracje składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • wpłaty podatku należnego dokonuje się – w przypadku, gdy krajem identyfikacji jest Polska – na rachunek bankowy Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście,
  • podatek należy zapłacić najpóźniej do końca miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale,
  • kwoty wykazywane w deklaracji są płacone w euro,
  • konieczna jest dodatkowa ewidencja do raportowania właściwych kwot VAT w danym kraju UE.

3. Współpraca z pośrednikiem – możliwość rozliczania VAT z wykorzystaniem innych podmiotów, np. platformy Apple Store czy Google Play.Jeżeli wybrany zostanie model rozliczeń oparty na zasadzie kupna-sprzedaży, unikniemy konieczności rejestracji w każdym kraju UE, a także konieczności rejestracji w OSS, bowiem odbiorcą naszych usług staje się jeden podmiot, np. spółka z grupy Apple lub Google, który to podmiot dokonuje sprzedaży naszych usług/aplikacji. Na potrzeby VAT podmiot ten niejako kupuje usługę od podmiotu udostępniającego aplikację elektroniczną i odsprzedaje ją na rzecz finalnego odbiorcy.

W takiej sytuacji podmiot udostępniający aplikację wystawia jedynie fakturę na podmiot pośredniczący i – jeżeli jest to podmiot z siedzibą spoza Polski – nie nalicza VAT na fakturze. Należy jednak zwrócić uwagę, że gdyby pośrednik świadczył usługę pośrednictwa związaną np. z udostępnieniem miejsca na swojej platformie lub też przyprowadzeniem klienta (nabywcy), to w takiej sytuacji obowiązki na gruncie VAT powinny być realizowane jak w modelu standardowym. Stąd też bardzo ważne jest przeanalizowanie umowy/regulaminów/OWŚU z podmiotami pośredniczącymi celem  ustalenia, kto jest odpowiedzialny za rozliczenie VAT od sprzedaży na rzecz finalnego odbiorcy.

Podsumowanie

Każdy z opisanych modeli ma swoje zalety – standardowe rozliczanie VAT w oparciu o rejestrację jest kosztowne, ale pozwala nam uzyskać większą wiarygodność na danym rynku. W przypadku OSS realizacja obowiązków jest prostsza, ale wiąże się za to z prowadzeniem dodatkowej ewidencji na potrzeby rozliczenia VAT w danym państwie UE. Z kolei model z wykorzystaniem pośrednika jest najprostszy jeżeli chodzi o realizację obowiązków w zakresie VAT, ale może być również kosztowny ze względu na pobieraną przez pośrednika prowizję. Zatem decyzja, który model zostanie wybrany przed podatnika jest zindywidualizowana i uzasadniona bieżącymi potrzebami danego podmiotu.

KONTAKT

Szymon Raut
Partner
szymon.raut@ptpodatki.pl
+48 503 074 047