DANINA SOLIDARNOŚCIOWA – ASPEKTY PRAKTYCZNE

30 kwietnia 2021 r. upływa termin rozliczenia daniny solidarnościowej. Zapraszamy do zapoznania się z omówieniem kwestii, na które warto zwrócić uwagę dokonując rozliczenia z tego tytułu.

  • dochód z tzw. kwalifikowanych praw własności  (IP Box)

W sumie dochodów stanowiących podstawę daniny solidarnościowej nie uwzględnia się dochodów z tzw. kwalifikowanych praw własności. Innymi słowy, dochody z działalności gospodarczej osiągane z ww. tytułu opodatkowane są jedynie 5% stawką podatku PIT i pozostają bez wpływu na wymiar daniny solidarnościowej. Prawidłowość takiego podejścia jest potwierdzana przez organy podatkowe.

  • strata wskazana w poprzednich latach podatkowych  

Podstawą obliczenia daniny solidarnościowej jest suma dochodów z poszczególnych źródeł przychodów (wskazanych w art. 30h ustawy PIT). Oznacza to, iż starta z danego źródła nie wpływa na ustalenie podstawy daniny solidarnościowej. Innymi słowy, brak jest możliwości pomniejszania dochodu z danego źródła o stratę poniesioną w innym źródle.

Przykład:

Podatnik osiągnął w danym roku podatkowym dochód z umowy o pracę (albo kontraktu menadżerskiego) i jednocześnie wykazał stratę z działalności gospodarczej. W takim przypadku podstawę daniny solidarnościowej stanowi dochód z umowy o pracę (albo odpowiednio kontraktu menadżerskiego).

Zauważyć jednak należy, iż zanim podatnik przystąpi do wyliczania podstawy daniny solidarnościowej konieczne jest ustalenie dochodów z poszczególnych źródeł przychodów. W tym kontekście pojawia się pytanie czy w sytuacji gdy podatnik osiągnął dochód z danego źródła ale jednocześnie rozlicza stratę z tego źródła z poprzednich lat, to czy dla potrzeb daniny solidarnościowej należy wziąć pod uwagę cały dochód z danego roku, czy też dochód pomniejszony o rozliczaną stratę.

Organy podatkowe konsekwentnie prezentują niekorzystne dla podatników podejście (należy uwzględnić cały dochód danego roku). Niemniej, w wyroku z grudnia 2020 r. WSA w Gorzowie Wlkp. opowiedział się za podejściem korzystnym dla podatnika (należy uwzględnić dochód pod odliczeniu starty). Literalna wykładnia przepisów ustawy PIT przemawia za stanowiskiem zaprezentowanym przez sąd.

Należy mieć jednak na uwadze, że wyrok jest nieprawomocny a stanowisko organów podatkowych odmienne. Stąd, przyjmując w rozliczeniu daniny solidarnościowej korzystniejsze podejście należy liczyć się z ewentualnym sporem z organem podatkowym.

Przykład:

W 2019 r. podatnik wykazał stratę z działalności gospodarczej. W 2020 r. podatnik osiąga dochód z tego źródła. Dla celów wyliczenia podatku PIT obniża dochód 2020 r. o 50% (albo 100%) straty poniesionej w 2019 r. Wykładnia przepisów ustawy PIT prowadzi do wniosku, iż ustalając podstawę daniny solidarnościowej należy wziąć pod uwagę dochód pomniejszony o stratę (należy jednak liczyć się z możliwością kwestionowania takiego rozliczenia przez organy podatkowe).

  • dochody zagraniczne

Decydujące znaczenie dla rozliczenia dochodów zagranicznych dla potrzeb daniny solidarnościowej ma to, jaka metoda o unikaniu podwójnego opodatkowania znajduje do nich zastosowanie.

W przypadku metody wyłączenia z progresją (np. dla dochodów osiąganych w Niemczech czy Szwajcarii) obciążenie daniną solidarnościowa nie wystąpi (dochody te nie będą uwzględniane w podstawie daniny solidarnościowej).

Odmiennie jest jednak w przypadku metody proporcjonalnego odliczenia (tzw. kredyt podatkowy), która staje się coraz powszechniejsza (na skutek przystąpienia Polski do Konwencji MLI).

Należy zatem pamiętać, że dochody uzyskane z części krajów (np. Wielkiej Brytanii czy USA) będą wpływać na ustalenie podstawy daniny solidarnościowej. Co więcej, w praktyce – w przypadku rozliczenia za rok 2020, gdy możliwe jeszcze jest skorzystanie z ulgi abolicyjnej – może to prowadzić do sytuacji, gdy po stronie podatnika powstanie obowiązek zapłaty daniny solidarnościowej przy jednoczesnym braku obciążenia z tytułu podatku PIT.

  • zmiana rachunku do wpłat daniny solidarnościowej

Począwszy od 15 kwietnia 2021 r. danina solidarnościowa jest wpłacana – analogicznie jak podatek PIT – na mikrorachunek podatkowy (odmiennie niż w zeszłym roku, gdy podlegała ona wpłacie na rachunek dedykowany dla pozostałych dochodów). 

KONTAKT

Andrzej Taudul
Partner
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839

Anna Paczuska
Doradca podatkowy
anna.paczuska@ptpodatki.pl
+48 505 455 593