ODPOWIEDŹ MF NA INTERPELACJĘ POSELSKĄ WS. OBOWIĄZKÓW DOKUMENTACYJNYCH W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH

W dniu 16 kwietnia 2021 r. Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (MF) opublikowało odpowiedź na interpelację poselską ws. istnienia obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych w przypadku zawierania umów przedwstępnych z podmiotami powiązanymi oraz realizacji transakcji z rzeczywistym właścicielem, będącym rezydentem w tzw. raju podatkowym.

Czy obowiązkowi dokumentacyjnemu podlegają umowy przedwstępne?

W ocenie MF umowy przedwstępne nie podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu wynikającemu z przepisów o cenach transferowych, w szczególności w przypadku gdy w roku podatkowym, za który sporządzana jest dokumentacja cen transferowych, nie doszło do zawarcia umów przyrzeczonych.

Jak wyjaśnia MF, lokalna dokumentacja cen transferowych sporządzana jest dla „transakcji kontrolowanej”, której podstawową cechą jest jej charakter gospodarczy, czego nie można powiedzieć o umowie przedwstępnej stanowiącej jedynie zobowiązanie do zawarcia określonej umowy w przyszłości.

Ponadto, w przypadku umów przedwstępnych nie powstaje stosunek odpłatny charakterystyczny dla umów wzajemnych. Jednocześnie, umowy przedwstępne występujące w obrocie gospodarczym mogą zawierać postanowienia o prawie do odstąpienia przed zawarciem umowy przyrzeczonej (tzw. umowne prawo do odstąpienia). Bezcelowe wydaje się zatem sporządzanie dokumentacji cen transferowych dla umów, które można w łatwy sposób rozwiązać na podstawie umownych przesłanek ustalonych przez strony.

Jak ustalać wartość transakcji innej niż transakcja kontrolowana, jeżeli rzeczywisty właściciel jest rezydentem w tzw. raju podatkowym?

Zdaniem MF, w przypadku transakcji innych niż transakcje kontrolowane, jeżeli rzeczywisty właściciel jest rezydentem w tzw. raju podatkowym, limit dokumentacyjny w wysokości 500 000 zł przewidziany w art. 11o ust. 1a ustawy o CIT (art. 23za ust. 1a ustawy o PIT) ustala się na podstawie transakcji o charakterze jednorodnym zawartej z jednym kontrahentem.

Zgodnie z art. 11o ust. 1a ustawy o CIT (art. 23za ust. 1a ustawy o PIT) do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych są obowiązani podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi dokonujący transakcji kontrolowanej lub transakcji innej niż transakcja kontrolowana, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. raju podatkowym) oraz wartość tej transakcji za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi – za rok obrotowy, przekracza 500 000 zł.

Zgodnie zaś z art. 11k ust. 4 ustawy o CIT (art. 23w ust. 4 ustawy o PIT) wartość transakcji o charakterze jednorodnym jest ustalana bez względu na:

  • liczbę dokumentów księgowych,
  • dokonanych lub otrzymanych płatności oraz
  • podmiotów powiązanych, z którymi zawierana jest transakcja kontrolowana.

Zdaniem MF, w przypadku transakcji innej niż transakcja kontrolowana, powyższe kryteria jednorodności powinny być stosowane wyłącznie w zakresie właściwym dla relacji pomiędzy podmiotami niepowiązanymi. 

Oznacza to, że w przypadku transakcji innej niż transakcja kontrolowana zawartej z podmiotem z tzw. rajów podatkowych, kryterium liczby podmiotów powiązanych, z którymi zawierana jest transakcja nie znajduje zastosowania. Tym samym, ustalając wartość jednorodnej transakcji innej niż transakcja kontrolowana, jeżeli rzeczywisty właściciel jest rezydentem w tzw. raju podatkowym, należy brać pod uwagę wyłącznie transakcje zawarte z jednym kontrahentem, które spełniają pozostałe kryteria jednorodności.

Odpowiedź na Interpelację nr 19562 Pana Posła Grzegorza Gaża – DCT2.054.1.2021DCT2.054.1.2021 i19562-o1.pdf (sejm.gov.pl)

KONTAKT

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
22 205 22 22

Olga Górska
Doradca podatkowy
olga.gorska@ptpodatki.pl
22 205 22 58