POLSKI ŁAD – KOLEJNE ZMIANY W CENACH TRANSFEROWYCH

10 września 2021

Projekt ustawy realizujący w sferze podatków program społeczno-gospodarczy „Polski Ład”, który 8 września został zaakceptowany przez Rząd i trafił do Sejmu uwzględnia część uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji publicznych w zakresie cen transferowych. Zmiany dotyczą w szczególności dokumentowania transakcji dotyczących usług o niskiej wartości dodanej i tzw. czystych refaktur oraz podpisywania informacji o cenach transferowych. Projektodawca wycofał się z części wcześniej proponowanych zmian, m.in. doprecyzowania sposobu ustalania wartości transakcji dla transakcji ubezpieczeń lub umów reasekuracji i nie zdecydował na uregulowanie budzącego istotne wątpliwości sposobu określania wartości transakcji cash-poolingu.

Poniżej prezentujemy najistotniejsze ze zmian w obszarze cen transferowych w stosunku do pierwotnie planowanych.

Zwolnienie z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji dotyczących usług niskiej wartości dodanej, objętych safe harbour.

Zdecydowano się na uwzględnienie uwag dotyczących rozszerzenia zwolnienia z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych o transakcje dotyczące usług niskiej wartości dodanej, objęte safe harbour. Tym niemniej, podmioty chcące skorzystać z tego zwolnienia, powinny zawrzeć, stanowiącą dotychczas element dokumentacji lokalnej analizę funkcjonalną, tj. opis transakcji, w tym analizę funkcji, ryzyk i aktywów w ramach posiadanej kalkulacji bazy kosztowej.

Podpisywanie informacji o cenach transferowych przez e-deklaracje

Z uwagi na to, że informacja o cenach transferowych jest składana elektronicznie poprzez system e-deklaracje, który nie dopuszcza podpisania dokumentu przez wiele osób, zmieniono zasady podpisywania TPR, tak by w przypadku gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy, informacja ta mogła być podpisana przez jedną wyznaczoną osobę, wchodzącą w skład tego organu. Wyznaczenie osoby wchodzącej w skład takiego organu do podpisywania informacji o cenach transferowych nie będzie jednak zwalniać pozostałych osób wchodzących w jego skład z odpowiedzialności za niezłożenie informacji.

Zwolnienie dokumentacyjne dla transakcji dotyczących tzw. czystych refaktur

W związku ze zgłoszonymi uwagami odnośnie warunków wymaganych do skorzystania ze zwolnienia dokumentacyjnego w przypadku transakcji dotyczących tzw. czystych refaktur, zdecydowano się na odstąpienie od jednego z warunków, tj. tego aby rozliczenie nastąpiło bez zastosowania klucza alokacji. Po zmianie, możliwe będzie skorzystania ze zwolnienia, także w przypadku zastosowania klucza alokacji, przy czym wymagane będzie zgromadzenie dodatkowych danych i informacji w zakresie m.in. rodzaju i wysokość dzielonych kosztów, sposobu zastosowania i uzasadnienia wyboru kluczy alokacji oraz opisu transakcji zawierającego analizę funkcji, ryzyk i aktywów.

Ustalanie wartości transakcji dla cash-poolingu, hedgingu, gwarancji i ubezpieczeń

Pomimo uwag zgłaszanych w ramach konsultacji projektu, ustawodawca nie zdecydował się na doprecyzowanie, w jaki sposób należy ustalać wartość transakcji kontrolowanej dotyczącej zarządzania płynnością (cash pooling), jak i transakcji hedgingowych. W uzasadnieniu ustawy, wskazano jedynie, że ze względu na różnorodność tego typu transakcji właściwszym podejściem jest odniesienie się w tym przypadku do wartości transakcji na podstawie art. 11l ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT (art. 23x ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT).

Jednocześnie, powołując się na dużą różnorodność umów, projektodawca wycofał się z wcześniejszego doprecyzowania sposobu ustalania wartości transakcji dla transakcji ubezpieczeń w oparciu o sumę ubezpieczenia.

Wydaje się, iż powyższe działania, mimo że nie znalazły ostatecznie potwierdzenia w regulacjach podatkowych, mogą dodatkowo pogłębić wątpliwości istniejące po stronie podatników a dotyczące kwestii ustalania wartości dla tych transakcji (np. które z umów ubezpieczeniowych badać wg kryterium wartości sumy ubezpieczenia, a które wg innych), gdyż Ministerstwo Finansów nie zaoferowało żadnego szczegółowego wyjaśnienia, według jakich kryteriów należy ustalać wartość tych transakcji, a z naszego doświadczenia uzyskanie stanowiska w tym zakresie od Krajowej Informacji Skarbowej jest utrudnione (wydawane są odmowy wydawania interpretacji).

Uwagi dotyczące terminów

Nie uwzględniono uwag dotyczących sporządzenia dokumentacji cen transferowych i składania informacji TPR w jednym terminie ani uwag dotyczących wydłużenia terminu do przedłożenia dokumentacji cen transferowych na wezwanie organu podatkowego do 30 dni.

Uwagi dotyczące zwolnienia safe harbour w odniesieniu do transakcji finansowych

Projektodawca nie uwzględnił także uwag dotyczących m.in. objęcia zwolnieniem transakcji o stałej stopie oprocentowania czy zwiększenia limitu kwot pożyczek, które podlegają zwolnieniu. Uzasadniając swoją decyzję wskazał jednak, że dostrzega wagę problemu uregulowania przepisów w zakresie safe harbour dla transakcji finansowych a kwestie te zostaną poddane dalszej analizie po zakończeniu obecnych prac.

***

KONTAKT

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
22 205 22 22

Olga Górska
Doradca podatkowy
olga.gorska@ptpodatki.pl
22 205 22 58