POLSKI ŁAD – PROJEKT ZMIAN W ZAKRESIE WYBRANYCH REGULACJI W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

22 czerwca 2021

Pragniemy poinformować, iż dnia 18 czerwca b.r., Ministerstwo Finansów przedstawiło do prekonsultacji kolejny już projekt ustawy, zawierający pakiet ulg dla biznesu.

W projekcie ustawy proponowane są m.in. rozwiązania ukierunkowane na dalszy rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałtu od dochodów spółek [dalej: CIT estoński], ułatwienia w tworzeniu Podatkowych Grup Kapitałowych [dalej: PGK] a także nowa, nieznana wcześniej polskiemu porządkowi prawnemu, ulga konsolidacyjna oraz ulga na Pierwszą Ofertę Publiczną [dalej: IPO].

Poniżej prezentujemy podsumowanie najważniejszych zmian zawartych w projekcie ustawy z dnia 18 czerwca b.r.

Estoński CIT 2.0

Przepisy regulujące ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, o którym mowa w art. 28c i n. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [dalej: ustawa CIT], weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., wprowadzając tym samym nowy reżim opodatkowania, poprzez związanie dochodu do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i modyfikację podstawowych zasad opodatkowania CIT, np. momentu powstania obowiązku podatkowego.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, założeniem proponowanych zmian jest przede wszystkim rozszerzenie katalogu podmiotów, które będą uprawnione do wyboru tego systemu opodatkowania, a także złagodzenie niezbędnych do spełnienia warunków, pozwalających na wybór tej formy i dalsze jej stosowanie.

W szczególności projektowane zmiany zakładają:

 • rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do opodatkowania ryczałtem o spółki komandytowe (które z dniem 1 stycznia, lub odpowiednio z dniem 1 maja b.r. stały się podatnikami CIT) i spółki komandytowo-akcyjne;
 • rezygnację z konieczności ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych jako warunku dla stosowania przepisów o ryczałcie, z zachowaniem możliwości ich ponoszenia w celu skorzystania z preferencyjnej stawki ryczałtu;
 • rezygnację z warunku dotyczącego górnego limitu 100.000.000 zł przychodów dla podatników opodatkowanych ryczałtem, a w konsekwencji również z obowiązku ustalania domiaru zobowiązania podatkowego;
 • uelastycznienie terminów spłaty zobowiązania podatkowego w zakresie tzw. korekty wstępnej, a w niektórych przypadkach również zniesienie obowiązku zapłaty owego zobowiązania.

UWAGA: powyższe rozwiązania adresowane są do podatników CIT z sektora małych i średnich przedsiębiorstw o prostej strukturze udziałowej, prowadzących rzeczywistą działalność gospodarczą i zamierzających realizować proinwestycyjną strategię rozwoju.

Ulga konsolidacyjna

Zgodnie z proponowanymi przepisami, podatnik ponoszący tzw. „kwalifikowane wydatki” na nabycie udziałów lub akcji zagranicznej spółki kapitałowej (spółki z o.o. lub akcyjnej), posiadałby prawo do pomniejszenia swojej podstawy opodatkowania o faktycznie poniesione wydatki w roku, w którym nabyto udziały (akcje).

UWAGA: maksymalna wysokość takiego pomniejszenia nie mogłaby w roku podatkowym przekroczyć kwoty odpowiadającej wartości 250.000 zł, a także pomniejszenie nie może przekraczać kwoty dochodu, tj. skutkować powstaniem straty podatkowej.

Przy czym, jak wynika z projektu ustawy, zaliczeniu do „kwalifikowanych wydatków”, o których mowa powyżej, podlegałby:

 • wydatki na obsługę prawną transakcji nabycia udziałów lub akcji, w tym na ich wycenę;
 • podatki bezpośrednio naliczane od tej transakcji; oraz
 • opłaty notarialne, sądowe i skarbowe.

Natomiast, wydatków takich nie będą mogły stanowić:

 • cena zapłacona przez podatnika za nabywane udziały (akcje); oraz
 • koszty finansowania dłużnego związanego z takim nabyciem.

Możliwość skorzystania z omawianego powyżej odliczenia, przysługiwać będzie podatnikowi, przy spełnieniu następujących warunków:

 • w okresie dwóch lat przed dniem nabycia udziałów (akcji) spółka i podatnik nie byli podmiotami powiązanymi;
 • spółka, której udziały (akcje) są przez podatnika nabywane jest osobą prawną, mającą siedzibę lub zarząd w państwie, z którym Rzeczpospolita Polska posiada obowiązującą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierającą podstawę prawną do uzyskania przez polski organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego tego innego państwa;
 • główny przedmiot działalności takiej spółki kapitałowej jest tożsamy z przedmiotem działalności podatnika nabywającego jej udziały (akcje) lub działalność takiej spółki mogłaby być racjonalnie uznana za działalność wspierającą działalność podatnika (działalność takiej spółki nie byłaby działalnością finansową);
 • działalność, o której mowa powyżej, była przez spółkę i przez podatnika prowadzona przed dniem nabycia w niej przez podatnika udziałów (akcji) przez okres nie krótszy niż 24 miesiące;
 • podatnik w jednej transakcji nabywa udziały (akcje) w ilości stanowiącej bezwzględną większość praw głosu.

Ulga IPO

Projekt ustawy zawiera również postanowienia umożliwiające odliczania wydatków poniesionych w związku z  IPO. W tym zakresie, w celu wsparcia decyzji podatników o wejściu na giełdę, proponuje się odliczenie od podstawy opodatkowania kwot stanowiących:

 • 150% wydatków na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe oraz opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych przepisami prawa; oraz
 • 50% wydatków, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, na usługi doradztwa prawnego, w tym doradztwa podatkowego, i finansowego, nie więcej jednak niż 50 000 zł.

UWAGA: powyższe odliczenie dokonywane będzie w zeznaniu za rok podatkowy, w którym podatnik wprowadził swoje akcje po raz pierwszy do obrotu na rynku regulowanym akcji albo w alternatywnym systemie obrotu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone w kosztach podatkowych lub odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Ponadto, projekt ustawy przewiduje również zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych [dalej: PIT], zgodnie z którymi, możliwe będzie zwolnienie z opodatkowania PIT dochodów uzyskanych przez osoby fizyczne z odpłatnego zbycia akcji nabytych lub objętych w pierwszej ofercie publicznej przez podatnika lub jego spadkodawcę. Zwolnienie to przysługiwać będzie jednakże tylko w przypadku:

 • gdy dochód ten zostanie uzyskany po upływie trzech lat licząc od dnia, w którym akcje te zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym albo wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu i;
 • gdy zbywane będą akcje nabyte w drodze spadku;
 • odpłatnego zbycia akcji spółki, która nie była podmiotem powiązanym z podatnikiem/spadkodawcą podatnika, w rozumieniu ustawy PIT, w okresie dwóch lat poprzedzających dzień objęcia lub nabycia tych akcji odpowiednio przez podatnika lub spadkodawcę.

UWAGA: na mocy projektowanego przepisu przejściowego zwolnienie to dotyczyć będzie tylko przychodów z odpłatnego zbycia akcji nabytych w pierwszej ofercie publicznej po dniu 31 grudnia 2021 r.

Podatkowa Grupa Kapitałowa

W zakresie PGK, projekt ustawy przewiduje złagodzenie obecnych warunków tworzenia i funkcjonowania PGK oraz zabezpieczenie PGK przed podatkowymi skutkami okresowego spadku zyskowności.

Głównym celem projektowanych zmian jest umożliwienie tworzenia PGK przez mniejsze podmioty, a także przez podmioty o bardziej rozbudowanej strukturze powiazań, wobec czego projekt ustawy zakłada:

 • obniżenie, z 500.000 do 250.000, przeciętnej wysokości kapitału zakładowego, jaki muszą posiadać spółki tworzące PGK;
 • likwidację warunku niedopuszczalności wzajemnych powiązań występujących wśród spółek zależnych tworzących PGK;
 • możliwość odliczania po stronie podatników należących do PGK (w ramach odpowiednich źródeł przychodów) strat powstałych po stronie spółki zależnej, wchodzącej w skład PGK jeszcze przed zawiązaniem PGK (co dotychczas było / jest niemożliwe);
 • zniesienie kryterium rentowności PGK, tj. wykreślone zostałoby kryterium wskaźnika dochodu do przychodów na poziomie 2% (obecnie niespełnienie tego warunku powodowało rozwiązanie PGK);
 • zmianę warunków pomniejszania oraz powiększania PGK o kolejne spółki, tj. w większym stopniu możliwe będą połączenia, przekształcenia oraz podziały spółek tworzących PGK; oraz
 • odejście od wymogu sporządzenia umowy o PGK w formie aktu notarialnego, przy zachowaniu jednakże obowiązku formy pisemnej takiej umowy.

Dzięki powyższym zmianom, PGK staną się m.in. bardziej elastycznym narzędziem prowadzenia działalności przez grupy spółek, zaś podmioty wchodzące w skład PGK, będą mogły zachować swój korzystny status członków PGK, bez względu na prowadzone restrukturyzacje.

Pragniemy podkreślić, iż proponowany powyżej system rozwiązań podatkowych obowiązywać ma począwszy od 1 stycznia 2022 r. Jednakże obecnie projekt ustawy jest na wstępnym etapie procesu legislacyjnego. W związku z powyższym, zachęcamy do śledzenia postępu prac, o których będziemy informować na naszej stronie internetowej, lub do kontaktu z pracownikami naszej kancelarii.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj

Strona MF: Link

KONTAKT

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553

Patrycja Lutak
Doradca podatkowy
patrycja.lutak@ptpodatki.pl
+48 519 898 310

Daniel Szczepanik
Doradca podatkowy
daniel.szczepanik@ptpodatki.pl
+48 605 511 316