POLSKI ŁAD – ULGA NA EKSPANSJĘ

5 lipca 2021

Jedną z propozycji wsparcia przedsiębiorców w ramach Polskiego Ładu jest ulga na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów, czyli tzw. ulga na ekspansję. Zgodnie z wyjaśnieniami MF głównym celem ulgi  jest zachęcenie przedsiębiorców do rozszerzania działalności nie tylko na rynek krajowy, ale także na zagraniczne rynki zbytu.

Czym jest ulga na ekspansję?

Zgodnie z projektem ustawy z 22 czerwca br. przedłożonym do prekonsultacji ulga na ekspansję polegać ma na umożliwieniu odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej (w przypadku podatników PIT) lub do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych (w przypadku podatników CIT).

Ulga umożliwia zatem podwójne uwzględnianie w rozliczeniu podatkowym kosztów związanych ze zwiększeniem przychodów ze sprzedaży produktów.

Warunki skorzystania z ulgi

Zgodnie z projektem ustawy, podatnik będzie mógł odliczyć wskazane koszty od podstawy opodatkowania, jeżeli po skorzystaniu z ulgi, w okresie 2 następujących po sobie lat podatkowych, począwszy od roku, w którym poniesione zostały koszty zwiększenia przychodów (dokonano odliczenia):

  • zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub
  • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych lub
  • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

W przypadku niespełnienia powyższych warunków podatnik, który dokonał odliczenia będzie musiał dokonać odpowiedniego doliczenia kwoty uprzednio odliczonej, w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym upłynął termin do osiągnięcia przychodów ze sprzedaży produktów.

Co istotne, ulga dotyczyć będzie wyłącznie kosztów poniesionych w celu zwiększenia sprzedaży produktów (i) bezpośrednio wytworzonych przez podatnika i (ii) zbywanych na rzecz podmiotów niepowiązanych.

Jakie wydatki można odliczyć?

Odliczeniu podlegać będą koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, obejmujące koszty:

  • uczestnictwa w targach,
  • działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek,
  • dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów,
  • przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych,
  • przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Kwota odliczenia przysługiwać ma do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej (w przypadku podatników PIT) lub do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych (w przypadku podatników CIT), przy czym może ona wynieść nie więcej niż 1 000 000 zł w roku podatkowym.

Koszty podlegają odliczeniu, pod warunkiem, że nie zostały one podatnikowi zwrócone lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Jak dokonać odliczenia?

Zgodnie z projektem, odliczenia dokonywać będzie się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów. Natomiast, w przypadku poniesienia za rok podatkowy straty albo gdy wielkość dochodu podatnika będzie niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonać należy w zeznaniach za kolejno następujące po sobie 5 lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Podatnikowi, który korzysta ze zwolnień podatkowych w związku z prowadzeniem działalności na terenie SSE lub w związku z uzyskiwaniem dochodów z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu nowych inwestycji, prawo do odliczenia przysługiwać będzie jedynie w odniesieniu do kosztów uzyskania przychodów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku.

Zgodnie z projektem ustawy ulga na ekspansję miałaby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553

Olga Górska
Doradca podatkowy
olga.gorska@ptpodatki.pl
22 205 22 58