PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia oraz interpretacje wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1 ustawy CIT;
 • obowiązku przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego samochodu firmowego a prawa do pełnego odliczenia VAT.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenie dotyczące:

 • doręczenia postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności z naruszeniem art. 145 § 2 OP;
 • wpłaty na rzecz fundacji (na podstawie postanowień statutu fundacji) i wpłaty na fundusz założycielski fundacji jako niestanowiących darowizny w rozumieniu art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT;
 • skutków podatkowych w CIT otrzymania przez spółkę środków z Funduszu Kolejowego;
 • warunków zmniejszenia kwoty podatku naliczonego wynikającej z udzielonych spółce rabatów, uznanych zwrotów i reklamacji, stwierdzonych błędów i pomyłek w kwocie podatku na fakturze, w rozliczeniu za okres, w którym została wystawiona na jej rzecz faktura korygująca in minus;
 • możliwości obniżenia stawek amortyzacyjnych za poprzednie lata podatkowe w amortyzacji liniowej;
 • oceny zgodności z prawem UE art. 78 § 5 pkt 1 i 2 OP;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • różnic kursowych, wyników z kontraktów nierzeczywistych oraz efektów wyceny forwardów i opcji jako nieobjętych zwolnieniem z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy CIT oraz kwestii wykazywania różnic kursowych w wyniku podatkowym;
 • zasad ujmowania przychodu z tytułu sprzedaży towarów wyprodukowanych w nowym zakładzie, gdy niektóre ich części zostały wyprodukowane w dotychczasowym zakładzie, w świetle art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy CIT;
 • skutków podatkowych w CIT połączenia funduszy inwestycyjnych zamkniętych;
 • przesłanek zastosowania stawki 0% dla usługi związanej z organizacją frachtu i ubezpieczenia CARGO w ramach usługi spedycyjnej;
 • kwestii opodatkowania VAT zaliczek pobieranych od współwłaścicieli na utrzymanie działki gruntu oraz momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT dla otrzymanego przez zarządcę wynagrodzenia za zarząd działką gruntu;
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego przez oddział banku przedsiębiorcy zagranicznego.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 22_03_28_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Anna Paczuska
Partner
anna.paczuska@ptpodatki.pl
+48 505 455 593

Patrycja Lutak
Partner
patrycja.lutak@ptpodatki.pl
+48 519 898 310