PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia oraz interpretacje indywidualne wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • ustalenia czy premia wypłacona członkowi zarządu w 2022 r. za rok poprzedni powoduje obowiązek opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • pojęcia napoju podlegającego tzw. opłacie cukrowej oraz sposobu kalkulacji tej opłaty w zależności od składu produktu.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenie dotyczące:

 • kwestii zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy CIT do przychodów ze sprzedaży nadwyżki praw do emisji CO2 oraz do środków otrzymanych z FGŚP na podstawie art. 15g ustawy o COVID-19;
 • kwestii uznania powiatu za podatnika VAT w związku ze sprzedażą mienia nabytego z mocy prawa;
 • wykładni art. 12b ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym, zawierającego definicję napoju, w świetle art. 2a Ordynacji Podatkowej;
 • zasad ustalania opłaty od środków spożywczych w przypadku piw bezalkoholowych smakowych zawierających naturalne cukry;
 • obowiązku poboru podatku u źródła od wypłacanych należności z tytułu najmu samochodów od kontrahenta niemieckiego;
 • kwestii oceny czy zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy VAT obejmuje spektakle o charakterze erotycznym;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • sposobu ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów w związku ze sprzedażą udziałów w spółce z o.o., która powstała z przekształcenia spółki komandytowej;
 • ustalenia czy działalność polegająca m.in. na produkcji sprzętu medycznego, jak również projektowaniu rozwiązań technicznych w produkcji wyrobów medycznych stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy CIT;
 • przesłanek zastosowania art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy CIT odnośnie do otrzymanego odszkodowania;
 • terminu ujęcia wystawionych faktur korygujących in plus w przypadku gdy po ich wystawieniu nie wystąpiły nowe okoliczności powodujące podwyższenie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego dla sprzedaży produktu;
 • kwestii obniżenia podstawy opodatkowania VAT oraz kwoty podatku naliczonego z tytułu otrzymanego bonusu warunkowego;
 • brak obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne od premii za rok 2021 wypłaconej członkom zarządu w 2022 r.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 22_05_02_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Andrzej Taudul
Partner
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839