PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia oraz interpretacje indywidualne wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • ustalenia prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy przed rejestracją i kwestii zastosowania zwolnienia z VAT do sprzedaży lokali;
 • korzystania ze zwolnienia dywidendowego w latach wcześniejszych, również po wejściu w życie ustawy wprowadzającej do ustawy CIT przepisy o spółce holdingowej, które nie niweczy prawa pomiotu do uznania za spółkę holdingową w latach kolejnych i zastosowania preferencyjnego opodatkowania przewidzianego przez przepisy rozdziału 5b ustawy CIT.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • przepisu art. 25 ust. 1 ustawy PIT (w brzmieniu obowiązującym w 2012 r.) jako niemogącego stanowić samoistnej podstawy dla organów podatkowych do przekwalifikowania umowy zawartej przez podatnika na inną umowę;
 • przesłanek zastosowania zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy CIT;
 • przesłanek uznania oddziału przedsiębiorstwa za ZCP w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy CIT;
 • konfuzji obejmującej wierzytelność wekslową w części odsetkowej, w wyniku której nie dochodzi do spłaty odsetek od pożyczki w rozumieniu art. 12 ust. 4g ustawy CIT;
 • skutków podatkowych w CIT korekty kosztów uzyskania przychodów będącej wynikiem korekty ceny;
 • skutków podatkowych na gruncie ustawy CIT sprzedaży wierzytelności z tytułu umów leasingu na rzecz podmiotu trzeciego (SPV);

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • prawa gminy do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia dwóch nowych autobusów elektrycznych, które będą przedmiotem dzierżawy;
 • transferu środków na prowadzonych przez bank rachunkach spółki skutkującym ich bilansowaniem jako neutralnego podatkowo na gruncie ustawy CIT;
 • kwestii opodatkowania PCC prostej spółki akcyjnej w kontekście zasady stand still;
 • obniżenia podstawy opodatkowania i dokonania korekty (zmniejszenia) VAT należnego w przypadku zwrotu towaru bez posiadania oryginału paragonu fiskalnego;
 • określenia miejsca świadczenia usługi udostępnienia serwerów i kwestii rozpoznania importu usług;
 • kary umownej w postaci opłaty dodatkowej za brak biletu parkomatowego jako niepodlegającej opodatkowaniu VAT.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 22_06_20_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Anna Paczuska
Partner
anna.paczuska@ptpodatki.pl
+48 505 455 593

Patrycja Lutak
Partner
patrycja.lutak@ptpodatki.pl
+48 519 898 310