PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • wymogu akredytacji, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b) ustawy VAT w kontekście zgodności z Dyrektywą VAT, a także przesłanki zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy VAT;
 • sposobu ustalania wartości transakcji kontrolowanej na potrzeby weryfikacji obowiązków dokumentacyjnych w przypadku udzielenia pożyczki.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwestii obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych umieszczonych w wolnym obszarze celnym;
 • momentu rozpoznania przychodów i kosztów uzyskania przychodów w stosunku do usług świadczonych w ramach umowy wykonawczej rozliczanych w okresie rocznym niepokrywającym się z rokiem podatkowym;
 • kwestii braku uzależnienia bezpośrednich skutków przepisów podatkowych od klasyfikacji danego aktywa finansowego na gruncie MSSF 9 czy MSR 39;
 • kwestii uznania za paliwo silnikowe wyrobu energetycznego przeznaczonego do użycia do napędu silników spalinowych;
 • kwestii wykładni art. 18d ust. 3 ustawy CIT w zakresie wykorzystania środków trwałych do działalności B+R.

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii objęcia zwolnieniem z VAT ubezpieczenia okrętu w trakcie budowy;
 • obowiązku przekazania podmiotowi prowadzącemu rachunki informacji, o której mowa w art. 26 ust. 2ca ustawy CIT;
 • kwestii obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu czarteru statku wraz z załogą, oraz obowiązku złożenia informacji IFT-2/IFT-2R;
 • możliwości zaliczenia do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną nakładów na używane środki trwałe związane z nabyciem aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił;
 • momentu od którego spółka ponosząca wydatki kwalifikowane nowej inwestycji może skorzystać ze zwolnienia;
 • kwestii podlegania ubezpieczeniom społecznym przez cudzoziemca zatrudnionego przez zagranicznego pracodawcę i oddelegowanego przez ten podmiot do pracy na terytorium Polski.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 22_07_25_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Szymon Raut
Partner
szymon.raut@ptpodatki.pl
+48 503 074 047