PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • przesłanki uznania, że przychody ze sprzedaży wynajmowanej uprzednio nieruchomości należy zaliczyć do źródła z pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • rozliczanie VAT w związku z zakupem i sprzedażą bitcoinów.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • przesłanek opodatkowania VAT rekompensaty otrzymywanej przez spółkę komunalną w związku z wykonywaniem powierzonych przez miasto zadań własnych;
 • kwestii rozliczenia na gruncie ustawy CIT przez spółkę prowadzącą działalność w SSE dofinansowania otrzymanego na podstawie art. 15g i art. 15gg ustawy o COVID-19;
 • wymogów zastosowania mechanizmu bezpośredniej alokacji kosztów w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy VAT;
 • wymogów prowadzenia ewidencji określonej w art. 24e ustawy CIT oraz zasady ustalenia dochodu z kwalifikowanego IP;
 • zasady zaliczania do kosztów kwalifikowanych odpisów amortyzacyjnych od prototypu w pracach B+R;
 • kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego od czynności likwidacyjnych dotyczących przejętych kopalni, zakładów górniczych lub ich części;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii wydatku na opłatę przyłączeniową (farmy fotowoltaicznej) nie zwiększającego kosztu wytworzenia środka trwałego, o którym mowa w art. 16g ust. 4 ustawy CIT;
 • warunków utworzenia grupy VAT przez gminę oraz zasady rozliczania VAT w ramach utworzonej przez gminę grupy VAT;
 • kwestii opodatkowania VAT dostaw gazu w ramach transakcji łańcuchowej;
 • sposobu zaliczenia do przychodów podatkowych i kosztów uzyskania przychodów różnicy wynikającej ze stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i kalkulacji zaliczek przy połączeniu przez przejęcie zakładu ubezpieczeń;
 • braku możliwości zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 38 i pkt 37 ustawy VAT dla świadczonej usługi finansowania procesu (sporu sądowego);
 • przesłanek stosowania art. 16 ust. 1d ustawy CIT (który ma obowiązywać od dnia 1 stycznia 2023 r.) odnośnie do wynagrodzenia ponoszonego przez spółkę na rzecz licencjodawcy lub podmiotu powiązanego z tytułu umowy know-how lub umowy sublicencyjnej.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 22_09_05_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Andrzej Taudul
Partner
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839