PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretacje indywidualne wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • możliwości zaliczenia zwrotu VAT na poczet opłaty od środków spożywczych (tzw. cukrowej);
 • kwestii kwalifikacji wniesienia aportów do kategorii „transakcji towarowej” w rozumieniu art. 11k ust. 2 pkt 1 ustawy CIT.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • zasad opodatkowania RET stacji i punktów redukcyjnych, redukcyjno-pomiarowych i pomiarowych (w stanie prawnym do dnia 27 czerwca 2015 r.);
 • kwestii oceny czy wydatki ponoszone przez spółkę w związku ze współpracą ze Stowarzyszeniem Forum Odpowiedzialnego Biznesu stanowią koszty uzyskania przychodów;
 • zasad rozliczenia wydatków poniesionych na cele rozwoju SSE przez podmiot zarządzający tą strefą;
 • kryteriów ustalenia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na gruncie VAT;
 • kwestii wpływu art. 15zzr ust. 1 ustawy o COVID-19 na wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów przewidzianych przepisami prawa podatkowego – zagadnienie na uchwałę NSA;
 • sposobu traktowania tzw. wartości niezrealizowanych bonów różnego przeznaczenia w VAT;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • przesłanek opodatkowania VAT nabycia wierzytelności oraz określenia miejsca świadczenia usług nabycia wierzytelności od podmiotu mającego siedzibę za granicą;
 • kwestii korzystania ze zwolnienia na podstawie art. 24o ust. 1 ustawy CIT z tytułu zbycia udziałów w spółkach celowych do podmiotu niepowiązanego;
 • kwestii kosztów dzierżawy poniesionych przez spółkę komunalną od gminy infrastruktury jako ukryta dywidenda ma gruncie CIT;
 • przesłanek uznania przekazanych składników majątku powiatu na rzecz spółki za zbycie ZCP oraz braku opodatkowania VAT nieodpłatnego użyczenia mienia ruchomego na cele statutowe;
 • kwestii zastosowania art. 8 ust. 2a ustawy VAT do nabywanych przez bank usług prawnych.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 22_10_24_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553