PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenie oraz interpretację indywidualną wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • prawa do odliczenia VAT przez nabywcę pomimo braku uiszczenia podatku należnego przez sprzedawcę;
 • braku obowiązku sporządzania analizy porównawczej oraz analizy zgodności przez Spółkę posiadającą status mikroprzedsiębiorcy.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • skutków podatkowych w CIT konwersji wierzytelności;
 • kwestii stosowania art. 15e ust. 11 pkt 3 ustawy CIT do refakturowanych usług ubezpieczeniowych;
 • skutków podatkowych w CIT zbycia wierzytelności w ramach umowy faktoringu;
 • kwestii ustalenia w oparciu o art. 17c ustawy CIT przychodu ze sprzedaży przedmiotu leasingu w przypadku umowy wyrażonej w walucie obcej;
 • kwestii powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu świadczenia usługi administrowania pożyczką;
 • kwestii stosowania art. 28m ust. 3 w zw. z ust. 4 ustawy CIT odnośnie do wynagrodzenia wspólnika będącego prokurentem i odnośnie do samochodów wykorzystywanych do celów mieszanych przez wspólników, będących jednocześnie pracownikami spółki;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • braku możliwości zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 30 lit. b lub lit. c ustawy VAT do usług dzierżawy nieruchomości na rzecz uczelni dla celów pokoi akademickich;
 • kwestii rozliczania różnic kursowych w związku z zawartą umową faktoringu odwróconego;
 • braku opodatkowania VAT na terytorium Polski zbycia oddziału znajdującego się w Rumunii;
 • ustalenia czy wydatki na rzecz klubu sportowego w związku z zawartą umową sponsoringową mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu poniesione na działalność sportową, które uprawniają do zastosowania ulgi, o której mowa w art. 18ee ustawy CIT;
 • zapłaty PCC należnego od dopłat określonych uchwałą nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, która nie stanowi kosztu uzyskania przychodu na gruncie CIT;
 • braku obowiązku uwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne członków rady nadzorczej kosztów przejazdów na posiedzenia rady nadzorczej.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 22_10_31_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Anna Paczuska
Partner
anna.paczuska@ptpodatki.pl
+48 505 455 593

Patrycja Lutak
Partner
patrycja.lutak@ptpodatki.pl
+48 519 898 310