PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretacje indywidualne wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • zakresu prawa do odliczenia VAT z faktur dokumentujących koszty doradztwa dotyczącego akwizycji i integracji spółek operacyjnych;
 • zmian ustawowych terminów wypełnienia obowiązków w zakresie cen transferowych za 2022 r.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwestii czy art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy PIT, w zakresie w jakim ma zastosowanie do wspólnego przedsięwzięcia jest zgodny z art. 64 ust. 3 w zw. z art. 217 Konstytucji;
 • kwestii dochowania należytej staranności przez płatnika w rozumieniu art. 26 ust. 1 ustawy CIT;
 • przesłanek uznania prowadzonej działalności za granicą jako zakładu w świetle polsko-rumuńskiej UPO;
 • kwestii zakresu przedmiotowego pojęcia odsetek w świetle art. 11 ust. 4 polsko-słowackiej UPO;
 • kwestii alokacji do źródła przychodów kosztów ekspansji ponoszonych w związku z nabyciem akcji spółki hiszpańskiej;
 • skutków podatkowych w VAT w kwestii otrzymania rekompensat z tytułu zamrożenia cen określonych w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i dostarczania gazu poniżej stawek wolnorynkowych;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii oceny czy pobranie produktów z magazynu przez odbiorcę stanowi dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu VAT;
 • kwestii braku opodatkowania VAT otrzymanego przez spółkę dofinansowania w postaci rozliczeń salda ujemnego na zasadach wynikających z ustawy o odnawialnych źródłach energii;
 • kwestii czy wydatek poniesiony przez spółkę na wypłatę kwoty odpowiadającej kwocie odsetek otrzymanych przez nią od organu podatkowego w związku ze zwrotem nadpłaconego podatku akcyzowego, dokonany na rzecz podmiotu powiązanego stanowi koszt uzyskania przychodów na gruncie art. 15 ust. 1 ustawy CIT;
 • kwestii czy stowarzyszenie jako podmiot niedokonujący odpisów amortyzacyjnych od budynku będzie objęte dyspozycją art. 24b ustawy CIT, pomimo że stowarzyszenie posiada tytuł własności do tego budynku;
 • kwestii ustalenia momentu powstania przychodu z tytułu sprzedaży bonów uprawniających do późniejszego nabycia towarów i usług weterynaryjnych.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 23_02_27_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Andrzej Taudul
Partner
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839