PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretacje oraz wyrok wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • kwestii korekty przeprowadzonej po zakończeniu roku w efekcie weryfikacji cen transferowych (tzw. etap outcome testing) dotyczące wartości transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi stanowiące korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy CIT;
 • kwestii braku możliwości zastosowania zwolnienia z podatku akcyzowego dla nadwyżek wyrobów węglowych przemieszczanych na e-DD.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • zakresu zastosowania zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy CIT odnoszących się do działalności wskazanej w decyzji o wsparciu;
 • kwestii oceny czy wypłata pożyczki na rzecz podmiotów powiązanych podlega opodatkowaniu ryczałtem;
 • kwestii oceny zgodności z prawem unijnym przepisów dotyczących exit tax uregulowanych w ustawy PIT;
 • kwestii zastosowania właściwego kursu dla przeliczenia kwot wyrażonych w walutach obcych w sytuacji dokonywania korekty przychodów i kosztów;
 • kwestii oceny czy wynagrodzenie wpłacane wspólnikom za dobrowolne umorzenie udziałów podlega opodatkowaniu estońskim CIT;
 • warunków rezygnacji ze zwolnienia z VAT dla dostawy (aportu) budynków znajdujących się na działkach, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy VAT;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii uznania korekt rozliczeń za zdarzenie niepodlegające opodatkowaniu VAT;
 • kwestii zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług odsprzedawanych inwestorowi w postaci nabytej od kontrahenta oraz dla usług nabywanych od kontrahenta i odsprzedawanych inwestorowi jako element usługi kompleksowej;
 • kwestii oceny czy wydatki na reprezentację obejmujące spotkania z klientami w restauracji oraz zakup upominków będą objęte zakresem art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy CIT;
 • kwestii możliwości zastosowania stawki VAT 0% dla usługi organizacji transportu morskiego i ubezpieczenia cargo w ramach świadczenia usługi spedycyjnej;
 • kwestii opodatkowania VAT rekompensaty otrzymanej na podstawie przepisów o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła oraz określenie momentu powstania obowiązku podatkowego;
 • kwestii wydatków na zapłatę świadczenia pieniężnego na rzecz producenta obuwia, którego prawa własności intelektualnej zostały naruszone przez spółkę nie stanowią kosztów podatkowych.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 23_05_22_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Andrzej Taudul
Partner
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839