PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyrok oraz interpretację indywidualną wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • kwestii oceny czy współtworzenie programów komputerowych i ich części w grupie programistów stanowi działalność B+R poszczególnych programistów;
 • określenia obowiązku podatkowego w przypadku umów pożyczek w związku z rezygnacją ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 22 ustawy o VAT.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwestii wstrzymania wykonania decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji – uchwała 7 sędziów NSA;
 • kwestii zastosowanie klauzuli GAAR w podatku dochodowym od osób prawnych za 2016 r.;
 • kwestii podstawy opodatkowania VAT z tytułu świadczenia usług w zakresie dostarczania telewizji płatnej i Internetu w przypadku, gdy dochodzi do odpłatnej cesji wierzytelności handlowej powstałej z tytułu ich świadczenia;
 • kwestii czy powstanie zobowiązanie płatnika do poboru podatku decyduje najpierw zaistnienie zdarzenia prawnego rodzącego obowiązek podatkowy podatnika;
 • kwestii opodatkowania VAT kary umownej w postaci opłaty dodatkowej za brak biletu parkomatowego;
 • kwestii skorzystania z ulgi na ekspansję na gruncie ustawy PIT w przypadku przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o.;
 • wymogu dotyczącego skorzystania z ulgi sponsoringowej, o której mowa w art. 18ee ust. 1 ustawy CIT;
 • kwestia opodatkowania VAT usługi roamingowych, umożliwiających wzajemne udostępnianie swoim klientom ładowarek pomiędzy współpracującymi partnerami;
 • kwestii określenia momentu wykonania usługi zawarcia przez agenta z klientem umowy o świadczenie usług i imprez turystycznych w imieniu spółki;
 • kwestii określenia obowiązku podatkowego w przypadku umów pożyczek w związku z rezygnacją ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 22 ustawy VAT;
 • kwestii zbycia za wynagrodzeniem prawa do przychodu z przedsięwzięcia jako czynność podlegająca opodatkowaniu VAT;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii ustalenia czy przychody pochodzące z transakcji osiągnięte w 2022 r., stanowiły przychody osiągane z transakcji, w związku z którymi jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym większa niż znikoma w rozumieniu art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy CIT;
 • zastosowania art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy CIT w przypadku otrzymania przez fundację rodzinną przychodu z tytułu otrzymania majątku likwidacyjnego spółki z o.o. Działalność gospodarcza o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o fundacjach rodzinnych nie obejmuje swoim zakresem nabywania i zbywania walut wirtualnych;
 • kwestii skutków podatkowych w CIT przystąpienia przez fundację rodzinną do spółki cywilnej;
 • kwestii porównania wysokości opodatkowania w Polsce oraz w państwie rezydencji spółki zagranicznej podstawa opodatkowania powinna zostać obliczona zgodnie z przepisami prawa kraju rezydencji podmiotu powiązanego;
 • ustalenia czy spółka jako płatnik, w momencie dokonywania wypłat odsetek do pożyczkodawcy z Luksemburga jest obowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku CIT;
 • kwestii posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez spółkę ukraińską, która relokowała na terytorium Polski pracowników z uwagi na wybuch wojny;
 • zasad opodatkowania VAT pobytu i wypoczynku zorganizowanych grup turystów z Izraela. Rozpoznanie obowiązku podatkowego w rozumieniu art. 19a ust. 8 ustawy VAT w odniesieniu do przedpłat otrzymywanych na poczet realizacji usług turystyki;
 • kwestii spółki kalkulującej tzw. hipotetyczny podatek, jaki zagraniczna jednostka zapłaciłaby, gdyby była polskim podatnikiem, nie ma możliwości pomniejszenia dochodu zagranicznej spółki o straty poniesione w latach poprzednich;
 • kwestii możliwości stosowania przez spółkę ryczałtu od dochodów spółek w przypadku gdy jej wspólnik posiadania statusu fundatora fundacji;
 • ustalenia czy wydatki na pokrycie szkód powstałych w związku z robotami budowlanymi (budowa farm wiatrowych) spełniają definicję kosztów uzyskania przychodów;
 • ustalenia czy ponoszone przez spółkę koszty darowizn są opodatkowane ryczałtem;
 • skutków podatkowych w VAT otrzymania od klienta środków z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy lub rezygnacji z zamówienia.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 23_11_27_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Szymon Raut
Partner
szymon.raut@ptpodatki.pl
(22) 205 22 16

Joanna Kilijańska
Partner
joanna.kilijanska@ptpodatki.pl
519 075 056