PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyrok oraz interpretacje wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • skutków VAT i trybu korygowania zdarzenia w postaci przedwcześnie wystawionej faktury zaliczkowej w działalności deweloperskiej;
 • kwestii ustalenia czy urządzenia wytworzone przez spółkę stanowią produkty, o których mowa w art. 18eb ust. 2 ustawy CIT.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • przepisu art. 14a ustawy CIT nie obejmującego swoją hipotezą zobowiązań podatkowych;
 • kwestii wykładni art. 15d ust. 1 pkt 2 ustawy CIT w odniesieniu do rozliczeń związanych z rynkiem mocy;
 • kwestii zaliczania wartości niezwróconych środków jako strat w środkach obrotowych do kosztów uzyskania przychodów;
 • fundacji rodzinnej, wypłacającej członkowi zarządu wynagrodzenie za zarządzanie i kontrolę, w zakresie jej zobowiązania do zapłaty podatku od świadczenia w postaci ukrytych zysków;
 • skutków podatkowych udzielania i otrzymywania pożyczek od podmiotów powiązanych w świetle przepisów o estońskim CIT;
 • zakresu prawa do odliczenia VAT od wydatków gminy na realizację inwestycji, w skład której wchodzą m.in. parking, zatoka autobusowa wraz z przystankiem, stacja rowerowa i ciągi komunikacyjne, w tym droga dojazdowa;
 • kwestii próby renegocjacji warunków i podpisanie nowych uzgodnień jako stanowiących zawarcie nowej umowy leasingu a nie kontynuację poprzednich umów, które zostały skutecznie wypowiedziane;
 • zakresu przedmiotowego pojęcia „podmiot o podobnym charakterze”, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o fundacji rodzinnej;
 • kwestii inwestycji w obcych środkach trwałych nie podlegających ograniczeniom wynikających z art. 16c pkt 2a ustawy CIT;
 • kwestii opodatkowania akcyzą zużycia energii, która została wyprodukowana w trakcie testowego uruchomienia awaryjnych agregatów prądotwórczych pod obciążeniem;
 • kwestii oceny czy działalność deweloperska, prowadzona przez spółkę, spełnia kryteria działalności gospodarczej, do której zastosowanie znajduje art. 18eb ustawy CIT;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii oceny czy fakt (status) bycia fundatorem fundacji przez wspólnika spółki uniemożliwia spółce opodatkowanie ryczałtem, w świetle treści art. 28j ust. 1 pkt 4 ustawy CIT;
 • kwestii spełnienia warunków do skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 24o ustawy CIT;
 • kwestii obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych z tytułu przesunięć majątkowych między hiszpańskim oddziałem a polską spółką;
 • kwestii braku obowiązku uiszczania opłaty od środków spożywczych od nieodpłatnie przekazanych napojów. Obowiązku zgłoszenia naczelnikowi US informacji o zawarciu z zamawiającym umowy. Braku obowiązku zgłoszenia naczelnikowi US informacji o zawarciu z hurtownikiem umowy. Braku obowiązku ujęcia w informacji CUK-1 sprzedaży napojów do hurtowników i zamawiających;
 • podlegania VAT czynności nieodpłatnego przekazania osadów ściekowych. Braku obowiązku wystawienia faktury lub innego dokumentu oraz nieuwzględnienie tej czynności w pliku JPK;
 • kwestii świadczenia przez miasto odpłatnie usług udostępniania nieruchomości gruntowych na rzecz mieszkańców na podstawie umów dzierżawy jako nie podlegających zwolnieniu z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy VAT;
 • skutków na gruncie ustawy CIT planowanego połączenia odwrotnego;
 • kwestii kosztów uzyskania przychodów powstałych w okresie obowiązywania decyzji o wsparciu w związku z działalnością prowadzoną w ramach nowej inwestycji nie mogą być wliczane do kalkulacji dochodu/straty z innych źródeł;
 • kwestii dochodów uzyskanych w związku z realizacją transakcji hedgingu nie mogą zostać zakwalifikowane jako uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwoleń, zatem dochody te nie mogą korzystać ze zwolnienia z podatku CIT;
 • kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów środków, które spółka utraciła na skutek oszustwa. Data umorzenia postępowania przez organy ścigania jako moment zaliczenia straty w koszty podatkowe;
 • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całej straty ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu wierzytelności z tytułu kredytu.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 24_05_13_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Szymon Raut
Partner
szymon.raut@ptpodatki.pl
(22) 205 22 16

Joanna Kilijańska
Partner
joanna.kilijanska@ptpodatki.pl
519 075 056