PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyrok oraz interpretację wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • ustalenia czy dochód uzyskany przez fundację rodzinną z tytułu przystąpienia i uczestnictwa w transparentnej zagranicznej spółce nie podlega zwolnieniu z opodatkowania CIT;
 • kwestii wypłaty przez spółkę dywidendy w formie niepieniężnej poprzez przeniesienie prawa własności nieruchomości na rzecz udziałowców jako nieodpłatnego przekazania towaru w rozumieniu VAT.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwestii nieodliczenia VAT w związku z udziałem w karuzeli podatkowej, które nie może być kosztem uzyskania przychodu;
 • kwestii oceny czy opłata za nielegalny pobór ciepła stanowi dostawę towarów;
 • kwestii zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy CIT do dofinansowania ze środków FGŚP do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19;
 • skutków podatkowych w VAT przemieszczenia materiałów budowlanych zakupionych na terenie Polski do Słowacji w związku z realizowaną tam inwestycją;
 • kwestii rozliczania kosztów kwalifikowanych związanych z działalnością B+R;
 • zakresu znaczeniowego pojęć „podatnik rozpoczynający działalność” i „podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności” użytych w art. 19 ustawy CIT;
 • kwestii objęcia sukcesją uniwersalną praw i obowiązków wynikających z indywidualnych interpretacji oraz opinii wydawanych na podstawie art. 26b ustawy CIT;
 • kwestii obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji zawartych ze spółką zależną kapitałowo od spółki, w której miasto ma 100% udziałów;
 • kwestii oceny czy opłaty dodatkowe, tj. opłaty za utracone klucz albo kartę powinny być uznane za wynagrodzenie z tytułu wykonywania przez gminę czynności podlegających opodatkowaniu VAT;
 • wymogu zbycia akcji, będącym jednym z warunków zastosowania zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 58a ustawy CIT jako niespełnionego w przypadku zastosowania instytucji datio in solutum;
 • kwestii transparentnej cypryjskiej spółki jako nieuznanej za podmiot o podobnym charakterze do spółek handlowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o fundacji rodzinnej;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii opodatkowania VAT świadczeń polegających na przekazywaniu wiedzy w ramach procesu kształcenia przez osoby fizyczne będące podatnikami VAT, na podstawie umów zawieranych z uczelniami – interpretacja ogólna MF;
 • momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT dla usług promocyjno-marketingowych;
 • możliwości pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych z tytułu usługi leasingowej, w sytuacji oddania wyleasingowanego samochodu do odpłatnego korzystania na podstawie umowy najmu w ramach działalności gospodarczej;
 • kwestii ustalenia czy spółka uprawniona jest do skorzystania z ulgi na złe długi w odniesieniu do wierzytelności wynikającej z faktury korygującej, jeśli dłużnikiem jest przedsiębiorca niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny;
 • kwestii ustalenia czy do wartości przychodów, o których mowa w art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy CIT, spółka powinna wliczać przychody uzyskane od faktora;
 • kwestii ustalenia czy spółce przysługuje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów 100% wydatków związanych z refakturą najmowanego samochodu, pozostającego przedmiotem leasingu operacyjnego;
 • kwestii opodatkowania VAT dostawy nieruchomości wchodzących w skład inwestycji gminy. Brak prawa do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją drogi wewnętrznej, wykonania kanalizacji deszczowej i oświetlenia;
 • warunków prawa do zastosowania stawki 0% dla świadczonych usług transportu międzynarodowego;
 • momentu osiągnięcia przychodów z tytułu częściowego wykonania usługi badań klinicznych;
 • kwestii oceny czy nabycie lub objęcie obligacji oraz osiągane przez fundację rodzinną przychody z obligacji (w tym z tytułu odsetek od obligacji) będą mieściły się w ramach dozwolonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o fundacji rodzinnej;
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących transakcji zrealizowanych przy użyciu kart paliwowych.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 24_06_10_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966