PRZEKRÓJ PODATKOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Kwestia kwalifikacji podatkowej na gruncie u.p.d.o.f. zapewniania noclegów zleceniobiorcom przez agencję pracy tymczasowej (wyrok NSA);

Wykładnia art. 15e ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. w odniesieniu do usług pośrednictwa w zawieraniu umów sprzedaży (wyrok WSA);

Zasady stosowania art. 15c ust. 14 pkt 1 u.p.d.o.p. (wyrok WSA);

Skutki podatkowe w CIT zwrotu należności publicznoprawnych (podatków i opłat) oraz opłat za użytkowanie wieczyste przez dłużnika na rzecz spółki  (interpretacja indywidualna).

VAT

Rozliczenie podatku VAT od wydatków związanych z organizacją pikniku dla pracowników i innych podmiotów niezwiązanego z działalnością gospodarczą spółki (wyrok NSA);

Kwestia opodatkowania VAT nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju napędowego w świetle art. 103 ust. 5a u.p.t.u. (wyrok NSA);

Kwestia wystawiania przez nabywców faktur w imieniu i na rzecz spółki w przypadku stosowania procedury tzw. milczącej akceptacji (interpretacja indywidualna);

Prawo do odliczenia VAT od zakupu autobusów powierzonych spółce komunalnej na podstawie umowy użyczenia oraz wynikającego z faktur wystawianych przez spółkę z tytułu rekompensaty za świadczenie usług komunikacji miejskiej (interpretacja indywidualna);

Kwestia obowiązku rozliczenia przez komisanta WNT, o którym mowa w art. 9 u.p.t.u. oraz określenia daty przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel na komisanta i prawa do odliczenia podatku naliczonego (interpretacja indywidualna).

Składki na ubezpieczenie społeczne

Możliwość wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wartości udostępnionych pracownikom spółki kart do automatów vendingowych (decyzja Oddziału ZUS).

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_11_23_PT_Przekrój Podatkowy