PRZEKRÓJ PODATKOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Skutki podatkowe w CIT związane z przekazaniem udziałowcom spółki z o.o. niepieniężnych składników majątku w następstwie likwidacji tej spółki (wyrok NSA);

Przesłanki powstania zakładu spółki niemieckiej w Polsce w świetle art. 4a pkt 11 u.p.d.o.p. (wyrok WSA);

Kwestia obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku od odsetek z tytułu pożyczki udzielonej przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) (interpretacja indywidualna);

Kwestia uwzględniania wartości opłat za otrzymaną gwarancję kontraktową przy obliczaniu limitów, o których mowa w art. 15e ust. 1 u.p.d.o.p.  (interpretacja indywidualna);

Zasady stosowania limitów z art. 15c i art. 15e u.p.d.o.p. przez podmioty działające w SSE (interpretacja indywidualna);

Przychody uzyskiwane w związku z świadczeniem usług na rzecz podmiotu powiązanego a przychody ze źródła zyski kapitałowe, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p. (interpretacja indywidualna);

Ograniczenie, o którym mowa w art. 15e ust. 1 u.p.d.o.p. a koszty usług payment factory (interpretacja indywidualna).

VAT

Niespełnienie warunku posiadania ważnego numeru VAT UE przy WDT a możliwość zastosowania stawki zerowej (wyrok NSA);

Kwestia obowiązku dokonania korekty VAT w związku ze zmianą przeznaczenia części i akcesoriów samochodowych (wyrok NSA);

Udzielane bonifikaty z tytułu m.in. niedotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej w kontekście obniżenia podstawy opodatkowania VAT (interpretacja indywidualna).

Podatek od nieruchomości

Kwestia uznania użytkownika wieczystego za podatnika podatku od nieruchomości zarówno w zakresie gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym, jak i wzniesionych na nim budynków (wyrok NSA).

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_03_01_PT_Przekrój Podatkowy