PRZEKRÓJ PODATKOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Możliwość uznania za należności licencyjne kwoty wypłaconej na podstawie ugody za bezprawne wykorzystanie wzoru (wyrok NSA);

Płatności z tytułu leasingu operacyjnego a koszty finansowania dłużnego (wyrok WSA);

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów aktualizujących wartość należności, których nieściągalność została uprawdopodobniona (interpretacja indywidualna);

Konsekwencje podatkowe w CIT w związku z objęciem przez spółkę przekształconą akcji tzw. bezpańskich, których nie objęli wspólnicy nieuczestniczący w spółce przekształconej, zaksięgowanych jako akcje własne (interpretacja indywidualna;

Kwestia uznania realizowanego przez spółkę projektu (budowa odcinka autostrady) za długoterminowy projekt z zakresu infrastruktury publicznej w rozumieniu art. 15c ust. 10 u.p.d.o.p. (interpretacja indywidualna);

Możliwość zwiększenia wartości początkowej środka trwałego wytworzonego w ramach inwestycji o poniesiony przez szpital koszt na opracowanie koncepcji realizacji zadania w ramach projektu (interpretacja indywidualna).

VAT

Opodatkowanie VAT przeniesienia prawa własności nieruchomości gruntowych na rzecz gminy w przypadku wypłaty odszkodowania w późniejszym okresie (wyrok NSA);

Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT dla usługi utrzymania czystości i porządku w gminie (wyrok NSA);

Warunki, o których mowa w art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b i pkt 3 u.p.t.u. a zasady neutralności i proporcjonalności (wyrok WSA);

Kwestia uwzględniania przez spółkę z Luksemburga przy kalkulacji współczynnika proporcji przez polski oddział tej spółki obrotu deklarowanego do celów VAT w Luksemburgu (interpretacja indywidualna).

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_03_15_PT_Przekrój Podatkowy