PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • możliwości odliczenia w roku podatkowym 2018 i w latach następnych od dochodu zagranicznej jednostki kontrolowanej nieodliczonych kwot dywidend otrzymanych w latach 2015-2017;
  • wykładni art. 26a Ordynacji Podatkowej w zakresie wyłączenia odpowiedzialności podatnika za działania płatnika w kontekście zmiany interpretacji indywidualnej wydanej na rzecz płatnika;

a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące:

  • prawa do zaliczenia całości wartości podatku u źródła do kosztów uzyskania przychodu ;
  • opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową;
  • sposobu obliczania podstawy opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków;
  • ustalenia, w którym roku przekazanie zysku za rok 2018 w roku 2019 na fundusz rezerwowy,  upoważnia podatnika do uznania go za koszt podatkowy;
  • kwestii zastosowania zwolnienia strefowego do dochodu uzyskanego ze sprzedaży wyrobów gotowych powstałych w wyniku montażu na terenie SSE gotowych elementów składowych wyrobu, nabytych od podmiotów trzecich;
  • uznania działalności polegającej na tworzeniu oprogramowania komputerowego lub jego części za działalność badawczo-rozwojową oraz wskazania kategorii wydatków stanowiących koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_10_14_PT_Przekrój Podatkowy